Burse

Acte necesare pentru obținerea de burse școlare

2018-2019

 

 

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului difera in functie de felul bursei

BURSELE DE PERFORMANŢĂ

 • cerere;
 • copie xerox după diploma de la olimpiada sau concursul școlar național organizat de MECTS( locurile I,II, III ) în anul școlar anterior;
 • copie xerox certificat de nastere/ buletin de identitate elev;
 • adeverinta cu nota la purtare an anterior
 • dosar cu numele elevului, tipul de bursă solicitat, clasa

 

BURSELE DE MERIT

 • cerere;
 • copie xerox după diploma de la olimpiada sau concursul școlar județean /național obţinută în anul școlar anterior (dacă este cazul);
 • copie xerox certificat de nastere/ buletin de identitate elev;
 • adeverinta cu media generala si nota la purtare an/semestrul anterior
 • dosar cu numele elevului, tipul de bursă solicitat, clasa

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învațămîntului gimnazial și liceal, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial și liceal.

Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in situaţia şcolară a elevilor.

 

BURSELE DE STUDIU

 • cerere;
 • copie xerox certificat de naștere elev;
 • copii xerox certificate de naştere sau buletine de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai
  familiei;
 • acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, IULIE şi AUGUST) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (venitul familiei înseamnă venitul tuturor persoanelor care locuiesc împreună-inclusiv frați, bunici)
 • adeverință cu media generală și purtarea pe anul școlar/semestrul anterior
 • dosar cu numele elevului, tipul de bursa solicitat, clasa

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învațământului primar, gimnazial și liceal, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial și liceal.

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite inveniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

1. Orfani de ambii părinţi:
 • cerere;
 • copie xerox certificat de naștere elev;
 • copii certificate de deces;
 • adeverință de la școală cu media la purtare pe anul trecut anterior
 • dosar cu numele elevului, clasa, specificat felul bursei

2. Orfani de un părinte:

 • cerere;
 • copie xerox certificat de naștere elev;
 • copie certificat de deces;
 • copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate-după caz, ale celorlalţi membri ai familie
 • acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Dacă părintele supravietuitor nu lucrează depune declarație notarială că în lunile septembrie anul anterior până în august-anul in curs nu a realizat nici un venit( aug. 2017, sept. 2017, oct.2017…..sept.2018)
 • adeverință de elev sau student frați/surori
 • adeverință de la școală cu media la purtare pe anul școlar trecut
 • anchetă socială ce reflectă situația materială a familiei
 • dosar cu numele elevului, clasa, tipul de bursa solicitat, nr persoane din familie(ex. mama, bunica, frati…)
3. Bolnavi
 • cerere;
 • copie xerox certificat de naștere elev/ buletin de identitate;
 • certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar
 • dosar cu numele elevului, clasa, tipul de bursa solicitat

4. Burse sociale – elevi cu situație materială grea

 • cerere;
 • copie xerox certificat de naștere elev;
 • copii xerox certificate de naştere și buletine de identitate-după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 • acte doveditoare în original privind veniturile nete ale tuturor membrilor de familie pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului ( venituri din perioada septembrie anul trecut-august, anul în curs), inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;
 • act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol impozabil;
 • declarație notarială dacă unul sau ambii părinți nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc nici un fel de pensie
 • adeverință de elev sau student frați/surori
 • anchetă socială ce reflectă situația materială a familiei
 • dosar cu numele elevului, nr membri familie (enumerat-tata, mama, bunica, frati, …)

Bursele sociale vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Calendarul activităților de acordare a burselor

1 – 15 septembrie:

 • stabilirea numărului de burse de merit
 • stabilirea criteriilor de acordare a burselor de merit și studiu
 • afișarea criteriilor și actelor necesare obținerii burselor

16 septembrie – 1 octombrie:

 • depunerea dosarelor

6 – 10 octombrie:

 • analiza dosarelor depuse, în comisia de acordare a burselor și întocmirea raportului comisiei de acordare a burselor pentru CA

11- 13 octombrie :

 • analiza raportului în CA si emiterea hotărârii

20 octombrie:

 • afișarea hotărârii Consiliului de Administrație referitoare la dosarele de bursă admise, respinse, valoarea financiară a bursei

DOSARELE DE BURSĂ VOR FI PRELUATE ȘI VERIFICATE DE DIRIGINTELE/ÎNVĂȚĂTORUL CLASEI

Notă: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru este mai mică de 10 respectiv sunt corigenți la mai mult de o disciplină.

Calculul punctajului elevilor care solicită BURSA DE MERIT

la media generală pe an in semestrul I, respectiv la media generală pe semestrul I pentru bursa din semestrul II se adaugă punctele corespunzătoare de la concursurile scolare la care elevul a participat

Puncte acordate
Nume elev
Media generală
Olimpiadă etapa locală – loc I, II, III 0.25
Olimpiada etapa județeană – loc I, II, III 0.50
Olimpiada etapa națională – loc IV-X 1.00
Concurs Mects etapa locală – loc I, II, III
Concurs Mects etapa județeană – loc I, II, III 0.15
Concurs Mects etapa națională – loc IV-X 0.25
Total puncte

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobăCriteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,prevăzute în anexacare face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali,Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară,inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.3. Prezentulordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.576.

ANEXĂ

CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale:

Art. 1. – Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art. 2. – Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art. 3.

 1. Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011.
 2. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Art. 4. – Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

 

CAPITOLUL II

Criterii generale de acordare a burselor

Art. 5.- Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Art. 6.

1. Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

2. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

3. Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1).

4. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Art. 7. – Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8.

1. Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

2. Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

3. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

4. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

5. Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c).

6. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 10.

Art. 9.

1. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

2. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Art. 10. – Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 11. – Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 12.

1. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

2. Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Art. 13. – Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Art. 14. – Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art. 15.

1. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

2. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Art. 16.

1. Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

2. Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.

3. Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 17. – Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Art. 18.

1. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

2. Prin excepție de la alin.(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

3. Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Art. 19. – Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;

b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 20.

1. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

2. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

Ministerul Educației Naționale – MEN

Ordinul nr. 3480/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 25 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 12 și art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

Ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.”

2. La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;”.

3. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.”

Art. II. – Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală economică, Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa
București, 26 martie 2018.
Nr. 3.480.


Boli ce pot fi luate in considerare la acordarea Bursei sociale – Bolnavi:

“Bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;”.

Bursa socială venituri mici

Venitul Net mediu lunar pe ultimele 12 luni, pe membru de familie să fie mai mic decât 50% din salariul minim net pe economie.