Info Admitere Clasa Pregatitoare

Home / Info Admitere Clasa Pregatitoare

PLAN DE ŞCOLARIZARE
2019-2020

CLASA PREGĂTITOARE: 1 CLASĂ CU 25 DE LOCURI

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI (şi originalul, pentru conformitate)
 2. COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A PĂRINTELUI CARE FACE ÎNSCRIEREA (trebuie să fie vizibil domiciliul/reşedinţa) şi originalul, pentru conformitate
 3. UN DOSAR MAPĂ
 4. Cerere-tip de înscriere completată şi semnată de către părinte; după depunerea şi înregistrarea la secretariat a acesteia, datele se introduc în aplicaţie, se listează cererea, se verifică şi se semnează de către părinte. Un exemplar al cererii-tip va rămâne la dosar şi un exemplar se înmânează părintelui.

În perioada 1-08 septembrie 2020, părinţii copiilor care au fost înscrişi vor depune la dosarul de elev o adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru a începe şcoala şi dovadă de vaccinare (ambele, de la medicul de familie).

ACTE NECESARE PENTRU DOVEDIREA CRITERIILOR GENERALE:

 1. Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. Anchetă socială de la primărie/copii ale certificatelor de deces ale părinţilor /adeverinţă de la casa de copii/ centrul de plasament/plasament familial care dovedesc că este orfan de ambii părinți sau de un părinte;
 3. Copii după certificatele de naştere ale fraţilor/surorilor copilului, înmatriculaţi/înmatriculate în unitatea de învățământ.

ZONĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE:
MUNICIPIUL ŞI ZONA ODORHEIU SECUIESC

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

ETAPA I: 4 MARTIE – 22 MARTIE 2019, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00-18,00, la secretariat

ETAPA II: 2 APRILIE – 8 APRILIE 2019, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00-18,00, la secretariat

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

 • Se înscriu în clasa pregătitoare, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv.
 • Se pot înscrie şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/împuterniciţilor legal, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora de către specialişti atestă parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Site-ul Inspectoratului şcolar judeţean Harghita:
www.isjhr.eduhr.ro
www.tanfelugyeloseghr.ro

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2019-2020

DATA LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
25 februarie 2019 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
25 februarie 2019 Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
25 februarie 2019 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
26 februarie –

9 martie 2019

Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
26 februarie –

9 martie 2019

Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019 – 2020, în învățământul primar.
26 februarie –

20 martie 2019

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
26 februarie –

22 martie 2019

Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
25 martie 2019 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar.
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
25 februarie 2019 Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.
4 martie –

22 martie 2019

Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00 – 18,00 (luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar
25 martie 2019 Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
26 – 27 martie 2019 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
28 martie 2019 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
29 martie 2019 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în învățământul primar
1 aprilie 2019 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
2 aprilie –

8 aprilie 2019

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
8 aprilie –

10 aprilie 2019

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
11 aprilie 2019  Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
12 aprilie –

19 aprilie 2019

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

CRITERII GENERALE

conform METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

Art. 10.

 1. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
 2. Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 3. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
 4. În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
 5. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cereriitip de înscriere.
 6. Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.
 7. Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.
 8. În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.