Olimpiada Animatorilor

Home / Olimpiada Animatorilor
Descarcă Program
Descarcă Fisă de înscriere
Descarcă Model proiect

APROBAT SECRETAR DE STAT Vasilica Ștefania DUMINICĂ

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI ANIMATORILOR pentru elevii din liceele pedagogice (clasele a IX-a – a XII-a)

 

Capitolul I – Cadrul general

Art. 1 Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI ANIMATORILOR, pentru elevii din clasele a IX-a, X–a, XI-a și a XII-a din liceele pedagogice, numită în continuare Olimpiada.

Art. 2 Olimpiada valorifică abilitățile elevilor de la profilul pedagogic, dobândite atât în context formal cât și în context nonformal, de iniţiere, susţinere şi dezvoltare a unor proiecte de management al timpului liber, după modelul instructorilor francezi pentru organizarea activităților de petrecere a timpului liber, rezultat al unor parteneriate cu instituţii de profil din Franţa, care au impus un model profesionist de organizare a timpului liber.

Art. 3 Prin intermediul sloganului Să ştii, să ştii să faci, să ştii să fii !, olimpiada promovează o serie de activităţi cu efect modelator, în care elevii îşi dezvoltă competenţele, îşi pot influenţa pozitiv atitudinea, comportamentul şi îşi dezvoltă personalitatea.

Art. 4 Olimpiada are următoarele obiective specifice:
 • implicarea elevilor şi cadrelor didactice din licee pedagogice într-o competiţie de gen, care valorifică experienţele de bună practică în domeniul activităţilor de timp liber;
 • descoperirea unor noi dimensiuni ale activităţilor de timp liber, profesionist organizate, care facilitează crearea unei viziuni moderne în domeniu;
 • crearea unor oportunităţi de dezvoltare personală, atât la nivelul elevului de la profilul pedagogic, cât și a copilului de vârstă preșcolară și școlară.
Art. 5
 1. Olimpiada se desfăşoară pe două secţiuni:
  • Dezvoltare personală
  • Divertisment/Serbări școlare
  • la nivelul claselor a IX-a – a XII-a.
 2. Etapele olimpiadei sunt:
  • județeană
  • naţională
  • internațională.

 

Capitolul II – Organizarea Olimpiadei

Art. 6
 1. Olimpiada este organizat de MEN, prin Inspectoratul Școlar Harghita și Liceul Marin Preda din Odorheiul Secuiesc.
 2. Responsabilitatea organizării și desfășurării Olimpiadei le revine, în funcție de etapă, inspectoratelor școlare, DGEITPV din MEN, Liceului Marin Preda din Odorheiul Secuiesc și Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Art. 7 Comisiile de organizare și evaluare ale Olimpiadei sunt constituite și funcționează conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. aprobată prin OMECTS nr.3035/2012.

Art. 8
 1. Responsabilitatea elaborării subiectelor și a organizării Olimpiadei, la etapa județeană, revine comisiilor de organizare și evaluare de la nivelul județului, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
 2. Responsabilitatea elaborării subiectelor, la etapa națională, revine grupului de lucru al Comisiei Centrale, desemnat în acest sens.

Art. 9 La etapa naţională se elaborează site-ul Olimpiadei, în elaborarea și gestionarea cărora vor fi implicați elevii, sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

Art. 10 Programul desfăşurării etapei naţionale a Olimpiadei va fi conceput de membrii comisiei de organizare și desfășurare a Olimpiadei din județul Harghita și avizat de inspectorul general de specialitate din DGEITPV- MEN.

 

Capitolul III – Selecţia elevilor şi norma de reprezentare

Art. 11
 1. La etapa judeţeană, din fiecare liceu cu profil pedagogic din județ, pot participa elevii care demonstrează capacitatea de a concepe, organiza şi desfăşura diverse tipuri de activităţi de timp liber, în contexte formale sau nonformale, în calitate de animatori.
 2. La etapa naţională, din fiecare judeţ vor participa 3 elevi, indiferent de secțiune, din clase diferite sau din aceeași clasă (ca nivel), care vor alcătui echipajul județului, cu respectarea ierarhiei valorice a punctajelor obținute la proiectele elaborate la etapa județeană.

Art. 12 Pentru etapa naţională, fiecare comisie judeţeană va transmite judeţului gazdă baza de date privind elevii calificaţi, în termen de 5 zile de la finalizarea etapei judeţene, astfel încât să poată fi realizată distribuția echipajelor pe secțiuni.

 

Capitolul IV – Probele

Art. 13 Probele susţinute de concurenţi în cadrul Olimpiadei sunt obligatorii și sunt probe de echipă:
 1. Proba A – proiectul de promovare a unei activităţi de timp liber susținută la etapele judeţeană și națională,
 2. Proba B – proba practică, susținută la etapa naţională.

Art.14 Timpul de lucru este de: Proba A – 15 min. – prezentarea proiectului- la ambele etape. Proba B – 30 min. (10 min. proiectarea activității şi 20 min. prezentarea acesteia) la etapa națională.

Art. 15 Structura subiectelor este următoarea:

Proba A

Pentru participarea la concurs, fiecare echipaj elaborează în scris un proiect de promovare a unei activităţi de timp liber, organizate de elevi în calitate de animatori şi desfăşurate în anul şcolar 2013 – 2014, cu evidenţierea aspectelor specifice. Numărul maxim de pagini al proiectului este de 10 pagini. Proiectul va fi însoțit de un rezumat de 1 pagină.

Prezentarea proiectului în timpul probei are în vedere promovarea activităţii alese. În acest sens, pot fi utilizate diferite mijloace: power point, grafice, audio-vizuale, obiecte etc.

Precizări privind elaborarea proiectului şi a prezentării:

 1. Activitatea extrașcolară va avea o temă din următoarele domenii: arte plastice, abilităţi manuale, sport – motricitate, muzică, arta spectacolului, serbări școlare, jocuri în natură, activităţi de cooperare, activităţi ştiinţifice etc.
 2. Activitatea selectată pentru concurs va avea o durată de minimum 90 de minute.
 3. În elaborarea proiectului se va respecta următoarea structură standard: titlu, perioada de desfăşurare, obiectiv general, obiective specifice, grup ţintă, motivaţie, calendar / plan de activitate, metode şi modalități de acțiune, rezultate, buget (facultativ), concluzii, bibliografie, anexe.
 4. În elaborarea proiectului şi a prezentării, în funcţie de activitatea de timp liber aleasă, elevii vor putea urmări :
  • prezentarea unei activităţi de timp liber şi încadrarea ei într-un domeniu;
  • prezentarea modului specific de intervenţie al instructorilor de educație extrașcolară / animatorilor/învățătorilor/educatoarelor/educator-puericultorilor;
  • identificarea şi prezentarea contextului de desfăşurare a activităţilor.
 5. În elaborarea proiectului se vor valorifica resursele locale: parteneriate cu ONG/uri, proiecte derulate la nivelul şcolii etc.

Proba B – practică

Echipajele fiecărui judeţ pregătesc, organizează şi conduc o activitate practică sau un joc, conform tragerii la sorți a uneia dintre variantele propuse de juriu.

Art. 15 Pentru ambele probe, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor de specialitate din domeniul științelor educației, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de organizare a unor activități de petrecere a timpului liber.

 

Capitolul V – Evaluarea

Art. 16

1. Evaluarea celor două probe este realizată de către profesori din liceele pedagogice, cu competențe în domeniul managementului timpului liber/educației extrașcolare și științelor educației/artei spectacolului/psihologiei copilului, care nu au rude sau elevi, calificaţi la clasa la care evaluează şi care vor completa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

2. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

Proba A
 • respectarea condiţiilor şi principiilor unei activităţi din timpul liber;
 • respectarea structurii indicate a proiectului;
 • gradul de implicare a animatorului şi tehnicile de animaţie folosite;
 • valorificarea creativă a resurselor; selecţia şi utilizarea lor în raport cu tema;
 • elemente de feed-back din partea beneficiarilor (fişe de evaluare, fotografii, produse mass-media etc.);
 • originalitatea, complexitatea şi calitatea prezentării / ilustrării activităţii;
 • tehnicile de animaţie folosite;
 • modul de lucru în echipa de animatori;
 • respectarea timpului acordat expunerii.
Proba B
 • metode şi tehnici de animaţie utilizate;
 • comunicarea cu grupul de beneficiari;
 • lucrul în echipă;
 • ritmul activităţii / jocului;
 • creativitate;
 • analiza activităţii / jocului.

3. În raport cu aceste criterii se vor elabora, atât la nivel județean cât şi naţional, grile de punctaj, pe scara 10-100 (10 puncte din oficiu), pe baza cărora se vor evalua echipajele din concurs.

4. Evaluarea respectă grilele de punctaj, elaborate de grupul de lucru și validate de Comisia Centrală.

5. La etapa națională, punctajul final este calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă.

Art. 17 Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

 

Capitolul VI – Premierea

Art. 18
 1. La ambele etape ale Olimpiadei, ierarhia, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare echipaj.
 2. La etapa naţională, de regulă, se acordă câte trei premii pentru fiecare secțiune, cu respectarea ierarhiei, fără a se depăși numărul maxim de trei premii pentru fiecare nivel, conform metodologiei-cadru. În situaţia punctajelor egale, președintele executiv decide aplicarea în ordine, a următoarelor criterii de departajare, pentru a se acorda câte un premiu/categorie:
  • punctajul obţinut la proba A;
  • punctajul obţinut la proba B.
Art. 19
 1. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă de MEN, potrivit legislației în vigoare.
 2. La etapa națională, un echipaj poate primi premiu, pentru un punctaj de minimum 80, menţiune, pentru un punctaj de minimum 70 (acordate de MEN ) sau/şi premiu special, oferit de sponsori, pentru un punctaj de minimum 70.
 3. În vederea acordării premiilor speciale, Comisia Centrală va stabili criteriile de atribuire, pe care le va face publice înainte de afişarea rezultatelor iniţiale.
 4. Premiile speciale pot consta în: bani, cărţi, obiecte de artă, birotică şi papetărie, excursii/ tabere, atât în ţară, cât şi în străinătate şi sunt însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, universităţi, instituții de cultură, autorităţi locale ș.a..
 5. Premiile speciale pot fi acordate independent sau împreună cu premiile şi menţiunile acordate de MEN.

Art. 20 La propunerea iniţiatorilor Olimpiadei, cele mai bune proiecte pot fi publicate, cu acordul autorilor, în volum sau pe site-ul Olimpiadei.

Art. 21
 1. Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, concepută şi realizată de inspectoratul şcolar gazdă.
 2. Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională din fiecare judeţ vor primi o adeverință de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă.

 

Capitolul VII – Dispoziţii finale

Art. 22
 1. Elevii participanţi la fiecare etapă a Olimpiadei vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii.
 2. Elevii participanţi la etapa naţională a Olimpiadei vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei.

Art. 23 Profesorul delegat pentru a însoţi elevii la etapa naţională răspunde de supravegherea elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a Olimpiadei şi a desfăşurării acestuia.

Art. 24 În situația în care unul dintre elevii calificați nu poate sau nu mai doreşte să participe, va fi înlocuit de un alt elev, prin decizie motivată a comisiei județene de organizare și evaluare.

Art. 25 Nu se admite suplimentarea numărului de locuri acordate judeţului.

 

Director General, Liliana PREOTEASA

Inspector General, Anca-Denisa PETRACHE

În atenţia inspectorului şcolar general şi a inspectorului responsabil pentru liceele pedagogice.

Ref: PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Animatorilor – etapa naţională – pentru elevii din liceele pedagogice, în anul şcolar 2017 – 2018.

Cadrul normativ pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Animatorilor pentru elevii din liceele pedagogice îl constituie Regulamentul specific nr. 60314/26.09.2013.

Pentru anul şcolar 2017-2018, aducem următoarele precizări, referitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Animatorilor.

I.     Calendarul olimpiadei

Etapele Olimpiadei
 1. Județeană
  • Februarie 2018 – Desfășurare
 2. Înscriere
  • 9 mai 2018 – Transmiterea datelor privind loturile
  • 18 mai 2018 – Transmiterea Fişei de înscriere (Word şi pdf.) 18 mai 2018N.B. Datele se completează în formularul numit Fişă de înscriere. Modelul se găseşte pe pagina web a Liceului „Marin Preda”: www.marinpredahr.ro/olimpiada-animatorilor/
 3.  Națională
  • 18 mai 2018 – Transmiterea proiectului de promovare a unei activităţi de timp liber (proba A), în format electronic (Word)
  • 30 mai 2018 – Sosirea participanţilor
  • 31 mai-2 iunie 2018 (2,5 zile) – Desfăşurarea olimpiadei – Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

II.     Planificarea şi desfăşurarea probelor

Proba A

Pentru participarea la concurs, fiecare echipaj elaborează în scris un proiect de promovare a unei activităţi de timp liber, organizate de elevi în calitate de animatori şi desfăşurate în anul şcolar 2017-2018, cu evidenţierea aspectelor specifice. Numărul maxim de pagini al proiectului este de 10 pagini. Proiectul va fi însoţit de un rezumat de 1 pagină.

Proiectul va fi transmis în format electronic organizatorilor, în structura prevăzută de regulamentul specific, până la data de 18 mai 2018, pentru a putea fi vizualizat de membrii comisiei centrale care vor acorda după susţinerea probei A, conform grilei, un punctaj pentru conţinut.

(Modelul de redactare a proiectului se găseşte pe pagina web a Liceului „Marin Preda”: marinpredahr.ro/olimpiada-animatorilor/). Evaluarea proiectelor de la proba A include două componente: proiectul elaborat (conform structurii din regulamentul specific) şi susţinerea acestuia.

Pentru fiecare dintre cele două componente se acordă punctaj separat, conform grilei de evaluare. Punctajul acordat la proba A se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate pentru proiect şi pentru susţinerea acestuia.

Susţinerea proiectului (câte 15 minute pentru fiecare echipă) va fi planificată în ziua de 31 Mai 2018.

Proba B

Timp de 30 de minute (10 min. proiectarea activităţii şi 20 min. prezentarea acesteia) potrivit planificării, în ziua de 1 iunie 2018, echipajul fiecărui judeţ pregăteşte organizează şi conduce o activitate practică (conform variantei selectate din totalul variantelor elaborate de comisia centrală).

N.B. Pentru ambele probe, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor de specialitate din domeniul ştiinţelor educaţiei, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de organizare a unor activităţi de petrecere a timpului liber.

Structura subiectelor este prezentată în regulamentul specific.

III.     Condiţiile de participare

Condițiile de participare la etapa naţională a olimpiadei sunt precizate în art. 11, (2) din Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Animatorilor pentru elevii din liceele pedagogice, aprobat cu nr. 60314 din 26.09. 2013.

Conform legislaţiei în vigoare, cheltuielile de transport pentru elevi şi pentru profesorii însoţitori (1 profesor/judeţ) se suportă, conform Hotărârii de Guvern nr. 536 din 27 iulie 2016, art.4, pct. b), subpct. i), din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin aceştia (de inspectoratele şcolare de provenienţă), iar cheltuielile de masă şi de cazare sunt suportate de către Ministerul Educaţiei Naţionale! prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita (din bugetul concursului, conform devizului aprobat).

IV. Programul Olimpiadei Animatorilor

Programul va fi trimis la inspectoratele şcolare judeţene şi va fi postat pe pagina web a Liceului „Marin Preda”, până la data de 14 mai 2017.

 

Persoane de contact:

Transmitere PROIECTE: prof. Ştefan NUȚ, Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc, tel:0720-065.937, e-mail: nutstefan@gmail.com

Transmitere FIŞE DE ÎNSCRIERE: prof. Renilda VAIPAN, Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc, tel:0740-227.176, e-mail: renildakiss@yahoo.com

Inspectoratul Şcolar Județean Harghita – Manuela Nicoleta STÎNGĂ, inspector şcolar, tel. 0744-151.814, e-mail: manuela.stinga@isjhr.eduhr.ro