Olimpiada Animatorilor

Home / Olimpiada Animatorilor
Descarcă Program
Descarcă Fisă de înscriere
Descarcă Model proiect
Evaluare Proba A
Proba B Jocuri
Evaluare Proba B
Pagina Facebook

Nr. 25024/07.02.2023

APROB,
SECRETAR DE STAT,
Ionel-Florian LIXANDRU

REGULAMENT SPECIFIC
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI ANIMATORILOR
PENTRU CLASELE CU PROFIL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC

Anul Şcolar 2022-2023

 

I. Prezentare generală

1. Olimpiada Animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, și promovează activităţi prin care se evaluează competenţele, atitudinile, comportamentele, conform sloganului Să ştii, să ştii să faci, să ştii să fii!

2. La Olimpiada animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic pot participa elevi din învățământul liceal pedagogic autorizat/acreditat, care frecventează învățământul de stat sau particular, valorificând abilitățile elevilor, dobândite atât în context formal, cât și în context non-formal, competențele de educație media și susținând inițierea și dezvoltarea unor proiecte de animație socio-educativă.

3. Obiectivele specifice ale olimpiadei animatorilor sunt:

 • evaluarea nivelului animației socio-educative la nivelul local, judeţean şi naţional;
 • dezvoltarea dimensiunilor educative ale activităţilor de timp liber, specifice animației socio-educative
 • evaluarea abilităților de educație media și a competențelor digitale ale elevilor.

4. Participarea la această olimpiadă este opţională şi se realizează pe echipe compuse din trei elevi de la aceeași clasă sau din clase diferite ale aceleași instituții de învățământ care școlarizează în profil pedagogic.

5. Elevii înscriși/calificați la olimpiada animatorilor pentru clasele din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic participă obligatoriu la două probe: o probă de prezentare a unui proiect de animație socio-educativă și o probă practică, în care elevii îndeplinesc rolul de animator.

6. Elevii care fac parte dintr-o echipă nu pot schimba echipa de la o probă la alta.

II. Organizarea olimpiadei

1. În conformitate cu prevederile metodologiei-cadru, Olimpiada se organizează astfel:

 • de către unitățile de învățământ care școlarizează în profil pedagogic pentru etapa județeană;
 • de către ME în colaborare cu inspectoratele școlare și instituții de învâțământ superior, pentru etapa națională.

2. Comisiile de organizare și evaluare ale concursului sunt constituite și funcționează conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

3. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: Dezvoltare personală şi Divertisment.

4. Proiectele de animație socio-educativă cu care elevii participă la olimpiadă pot fi doar cele din anul școlar în curs.

5. La etapa naţională se elaborează site-ul concursului, în gestionarea căruia se vor implica școala gazdă și Comisia centrală a olimpiadei naționale.

III. Etapele olimpiadei, graficul desfășurării și selecția elevilor

1. a) Etapele olimpiadei sunt: județeană/a municipiului București și națională. Pentru etapa județeană/a municipiului București, perioada generală a desfășurării acestei etape este menționată în calendarul olimpiadelor școlare naționale aprobat de către Ministerul Educației. În urma calificării, un echipaj pentru fiecare județ va participa la etapa națională.

2. a) Criteriile de participare a elevilor la etapa județeană sunt stabilite de profesorul/profesorii de la clasele din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, din fiecare unitate școlară și de către inspectorul școlar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București.

2. b) Punctajul minim necesar pentru calificarea echipelor la etapa națională este de 90 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 puncte.

3. a) Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică de drept, din fiecare județ, echipa care s-a clasat pe locul I la etapa județeană/a Municipiului București.

3. b) În situaţia necalificării unui echipaj din cauza obţinerii unui punctaj mai mic de 90 de puncte sau a lipsei de concurenţi într-un județ/unitate de învățământ care școlarizează în profil vocațional pedagogic, locurile rămase neocupate nu se redistribuie. În situaţia obţinerii unor punctaje egale, în vederea stabilirii echipei cu drept de participare la etapa națională se organizează obligatoriu o probă practică de baraj. Subiectele, baremele şi evaluarea echipelor care participă la proba de baraj sunt de competența și în sarcina comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană.

3. c) La etapa națională a olimpiadei nu sunt acordate locuri suplimentare. Norma de drept de participare este de trei elevi pentru fiecare echipă.

IV. Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor

1. Structura subiectelor pentru proba practică la etapa națională este stabilită în fiecare an de Comisia centrală a olimpiadei naționale.

2. Proiectele de animație socio-educativă înscrise pentru participarea la olimpiada animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic, vor cuprinde activități de timp liber organizate cu animatori socio-educativi.

3. a) Modalitatea de desfășurare a probei Olimpiadei la etapa județeană revine comisiilor de organizare și evaluare de la nivelul județului/municipiului București, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

3. b) La etapa județeană, responsabilitatea elaborării subiectelor și baremelor de evaluare revine subcomisiei de evaluare a Comisiei judeţene/Comisiei Municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.

3. c) La etapa națională, responsabilitatea elaborării subiectelor și baremelor de evaluare revine unui grup de lucru din cadrul Comisiei Centrale a olimpiadei.

V. Organizarea comisiilor

1. Organizarea comisiilor la etapele olimpiadei se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, precum și cu prevederile prezentului regulament. Pentru etapa județeană a olimpiadei se constituie Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor care răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării olimpiadei.
Comisia este numită prin decizie a inspectorului şcolar general.

2. Pentru etapa națională, Comisia Centrală a olimpiadei va avea următoarea componență:

 • preşedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un cercetător de la Institutul de Științe ale Educației;
 • preşedinte executiv: inspectorul din Ministerul Educației desemnat cu organizarea competiției/ director de liceu/colegiu pedagogic de prestigiu, cu rezultate deosebite în activitate;
 • vicepreşedinte: un cadru didactic de specialitate, cu rezultate profesionale și de cercetare pedagogică remarcabile la nivel național/internațional;
 • 1 secretar: informatician sau profesor de altă specialitate din instituția organizatoare, având competenţe dovedite de operare pe calculator;
 • membri, cadre didactice de specialitate, grad didactic I/titlul științific de doctor, rezultate remarcabile la nivel național.
VI. Desfășurarea probelor de concurs

1. Probele olimpiadei animatorilor sunt organizate și desfășurate conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

2. Probele susţinute de elevi sunt probe de echipă:

 • Proba A – susținerea proiectului de promovare a unei activităţi de animație socio–educativă;
 • Proba B – proba practică.

3. Timpul de lucru este de:

 • Proba A: maxim 10 de minute;
 • Proba B: maxim 30 minute, din care 10 min. proiectarea activității, 15 min. prezentarea acesteia, 5 minute autoanaliza activității.

4. Organizarea și desfăşurarea Olimpiadei animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic se realizează fizic

5. Structura probelor este următoarea:

Proba A:

 • Pentru participarea la olimpiadă, fiecare echipaj elaborează în scris un proiect de promovare a unei/unor activităţi de animație socio-educativă, organizate de elevi în calitate de animatori şi desfăşurate pe parcursul anului școlar curent, cu evidenţierea aspectelor specifice.
 • Numărul maxim de pagini al proiectului este de 10;
 • În elaborarea proiectului se va respecta următoarea structură standard: titlu, perioada de desfăşurare, obiectiv general, obiective specifice, grup ţintă, motivaţie, calendar/plan de activitate, metode şi modalități de acțiune, rezultate, buget (facultativ), concluzii, bibliografie, anexe.
 • În elaborarea proiectului se vor valorifica resursele locale: parteneriate cu ONG/uri, proiecte derulate la nivelul școlii etc.
 • Proiectul va fi însoțit de un rezumat de o pagină;
 • Proiectul va fi transmis școlii gazdă a etapei naționale a olimpiadei, pe email, până la data de 20 mai 2023.

Prezentarea proiectului, realizată într-un material tip film, va fi transmisă secretariatului tehnic al Comisiei Centrale a Olimpiadei, pe adresa de email comunicată de unitatea de învățământ pedagogic gazdă, cu minim 5 zile înainte de data desfășurării probei B (probă practică)

Proba B – proba practică: Fiecare echipaj pregătește, organizează şi prezintă o activitate practică sau un joc, conform tragerii la sorți a uneia dintre variantele propuse.

6. Pentru ambele probe, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor de specialitate din domeniul științelor educației, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de organizare a unor activități de animație socio-educativă.

7.Deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a Olimpiadei a reprezentanţilor unui judeţ/municipiul Bucureşti, elev/elevi şi profesor însoţitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică.

8. În situația de la punctul 7, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiul Bucureşti vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare din România, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale.

VII. Evaluarea lucrărilor

1. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

– Proba A:
a) respectarea condiţiilor şi principiilor unei activităţi din timpul liber;
b) respectarea structurii proiectului;
c) gradul de implicare a animatorului/instructorului şi tehnicile de animaţie folosite;
d) valorificarea creativă a resurselor, selecţia şi utilizarea lor în raport cu tema;
e) elemente de feedback din partea beneficiarilor (fişe, fotografii, produse mass-media etc.);
f) originalitatea, complexitatea şi calitatea prezentării/ilustrării activităţii;
g) modul de lucru în echipa de animatori;
h) respectarea timpului acordat expunerii.

* Proba A se desfășoară în format fizic, la nivelul unității de învățământ de unde provin elevii calificați și este probă eliminatorie. Participarea la Proba B a Olimpiadei este condiționată de obținerea a 85 puncte la Proba A. Astfel, vor participa la Proba B, organizată față în față la unitatea de învățământ pedagogic gazdă, numai echipajele care obțin 85 puncte la Proba A.

– Proba B:
a) metode şi tehnici de animaţie utilizate;
b) comunicarea cu grupul de beneficiari;
c) lucrul în echipa de animatori/instructori;
d) ritmul activităţii/jocului;
e) creativitate;
f) autoanaliza activităţii/jocului.

2. În raport cu aceste criterii se vor elabora, la nivel naţional, grile de punctaj, pe scara 10-100 (10 puncte din oficiu), pe baza cărora se vor evalua echipajele din concurs.

3. La etapa națională evaluarea respectă grilele de punctaj, elaborate de grupul de lucru și validate de Comisia Centrală.

4. Punctajul final este calculat ca medie aritmetică fără rotunjire a punctajelor obţinute la fiecare probă.

5. În situaţia punctajelor egale, se premiază echipajul care a obținut cel mai mare punctaj la proba B.

6. Rezultatele finale ale etapei naționale sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

VIII. Contestaţiile

Conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, la Olimpiada animatorilor nu sunt admise contestații.

IX. Premierea

1. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

2. Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare la etapa națională a acestei olimpiade Ministerul Educației acordă, pentru fiecare dintre cele două secțiuni (dezvoltare personală și divertisment), maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin prezentul regulament. Fiecare membru al echipei care obţine distincţia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la Ministerul Educației.

3. Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației, la etapa națională pot fi acordate și premii speciale de către societăți științifice, asociații profesionale, universități, organizații ale minorităților naționale din România sau din străinătate, autorități locale sau sponsori.

4. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a olimpiadei naționale, comunicate participanților și celor interesați la festivitatea de deschidere a olimpiadei și publicate pe site-ul consacrat etapei naționale a competiției.

5. Premiile speciale pot fi acordate independent sau împreună cu premiile şi menţiunile acordate de Ministerul Educației.

6. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc o diplomă de participare, concepută şi realizată de inspectoratul şcolar gazdă.

X. Dispoziţii finale

1. Inspectorul şcolar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București are obligaţia de a transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la desfăşurarea etapei județene, Ministerului Educației și județului organizator al etapei naționale a olimpiadei adrese oficiale privind situația elevilor calificaţi pentru etapa naţională. Conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare participanţii la etapa națională vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiţie. Totodată se vor înainta către Ministerul Educației propuneri de profesori care să facă parte din Comisia centrală a etapei naţionale, precizându-se numele şi prenumele profesorilor și unitatea şcolară de proveniență. Profesorii propuşi nu trebuie să aibă în competiție elevi sau rude, calificaţi pentru etapa naţională.

2. Adresele trimise vor fi înregistrate la registratura inspectoratului școlar județean/ Municipiului București, ștampilate și semnate de către inspectorul şcolar general şi de către inspectorul şcolar care
7
coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București. Acestea vor fi transmise și în format electronic inspectorului genera/ reprezentantului desemnat din cadrul Ministerului Educației și pe adresa de e-mail a inspectorului şcolar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean care organizează desfășurarea etapei naționale a olimpiadei.

 

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania IRIMIA

Director,
Anca-Denisa PETRACHE