Olimpiada Animatorilor

Home / Olimpiada Animatorilor
Descarcă Program
Descarcă Fisă de înscriere
Descarcă Model proiect

APROB,
SECRETAR DE STAT,
Ionel-Florian LIXANDRU

REGULAMENT SPECIFIC
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI ANIMATORILOR
PENTRU CLASELE CU PROFIL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC
valabil începând cu anul școlar 2018-2019

 

I. Prezentare generală

1. Olimpiada Animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, numită în continuare Metodologie-cadru.

2. La olimpiada animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic pot participa elevi din învățământul liceal pedagogic autorizat/acreditat, care frecventează învățământul de stat sau particular, valorificând abilitățile elevilor, dobândite atât în context formal, cât și în context non-formal, și susținând inițierea și dezvoltarea unor proiecte de animație socio-educativă.

3. Obiectivele specifice ale olimpiadei animatorilor sunt:

– evaluarea nivelului animației socio-educative la nivelul local, judeţean şi naţional;
– dezvoltarea dimensiunilor educative ale activităţilor de timp liber, specifice animației socio-educative.
Olimpiada promovează activităţi prin care se evaluează competenţele, atitudinile, comportamentele, conform sloganului Să ştii, să ştii să faci, să ştii să fii!

4. Participarea la această olimpiadă este opţională şi se realizează pe echipe compuse din trei elevi de la aceeași clasă sau din clase diferite ale aceleași instituții de învățământ care școlarizează în profil pedagogic.

5.1. Elevii înscriși/calificați la olimpiada animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic participă obligatoriu la două probe: o probă de prezentare a unui proiect de animație socio-educativă și o probă practică, în care elevii îndeplinesc rolul de animator.

5.2. Nu se pot schimba elevii dintr-o echipă de la o probă la alta.

II. Organizarea olimpiadei

1. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru olimpiada de pedagogie-psihologie pentru clasele cu profil vocațional pedagogic se organizează astfel:

– de către unitățile de învățământ care școlarizează în profil vocațional pedagogic pentru etapa locală;
– de către MEN în colaborare cu inspectoratele școlare și instituții de învâțământ superior pentru etapa națională.

2. Comisiile de organizare și evaluare ale concursului sunt constituite și funcționează conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

3. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: Dezvoltare personală şi Divertisment.

4. Proiectele de animație socio-educativă cu care se participă la olimpiadă pot fi doar cele din anul școlar în curs.

5. La etapa naţională se elaborează site-ul concursului, în gestionarea căruia se vor implica școala gazdă și Comisia centrală a olimpiadei naționale.

III. Etapele olimpiadei, graficul desfășurării și selecția elevilor

1. a) Avându-se în vedere specificul profilului vocațional-pedagogic și repartiția acestui profil, în general, ca profil unic la nivel de județ și Municipiul București, etapele olimpiadei animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic sunt: etapa pe școală și etapa națională. Etapa pe școală este echivalentă etapei județene.

1. b) Pentru etapa pe şcoală, perioada generală a desfășurării acestei etape se comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și este menționată în calendarul olimpiadelor școlare naționale aprobat anual de către MEN. Data exactă a desfășurării etapei pe şcoală este stabilită de către inspectorul școlar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și se încadrează în perioada generală comunicată, de regulă, în lunile ianuarie-februarie, a anului școlar în curs.

1. c) În urma calificării, un echipaj pentru fiecare unitate școlară va participa direct la etapa națională.

2. a) Criteriile de participare a elevilor la etapa pe școală sunt stabilite de profesorul/profesorii de la clasele cu profil vocațional pedagogic din fiecare unitate școlară și de către inspectorul școlar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București.

2. b) Punctajul minim necesar pentru calificarea echipelor la etapa națională este de 90 de puncte, punctajul maxim fiind de 100 puncte.

3. a) Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică de drept la nivelul fiecărei clase de liceu din fiecare unitate de învățământ care școlarizează în profil pedagogic echipa care s-a clasat pe locul I la etapa pe școală.

3. b) În situaţia necalificării unui echipaj din cauza obţinerii unui punctaj mai mic de 90 de puncte sau a lipsei de concurenţi într-un județ/unitate de învățământ care școlarizează în profil vocațional pedagogic, locurile rămase neocupate nu se redistribuie. În situaţia obţinerii unor punctaje egale, în vederea stabilirii echipei cu drept de participare la etapa națională se organizează obligatoriu o probă practică de baraj. Subiectele, baremele şi evaluarea echipelor care participă la proba de baraj sunt de competența și în sarcina comisiei de organizare și evaluare pentru etapa pe școală.

3. c) Norma de drept de participare este de trei elevi pentru fiecare echipă, iar la etapa națională a olimpiadei nu pot fi acordate locuri suplimentare.

IV. Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor

1. Structura subiectelor pentru proba practică la etapa națională este stabilită în fiecare an de Comisia centrală a olimpiadei naționale.

2. Proiectele de animație socio-educativă înscrise pentru participarea la olimpiada animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic, vor cuprinde activități de timp liber organizate cu animatori socio-educativi.

3. La etapa națională responsabilitatea elaborării subiectelor și a baremelor de evaluare pentru proba practică revine grupului de lucru/Comisiei Centrale.

V. Organizarea comisiilor

1. Organizarea comisiilor la etapele olimpiadei se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, precum și cu prevederile prezentului regulament. Pentru etapa pe școală a olimpiadei se constituie Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor care răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării olimpiadei. Comisia este numită prin decizie a conducătorului unității de învățământ preuniversitar. Din aceasta fac parte: inspectorul școlar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, cel puțin 4 profesori și un secretar. Calitatea de președinte al comisiei revine directorului/directorului adjunct al unității de învățământ preuniversitar.

2. Pentru etapa națională, Comisia Centrală a olimpiadei va avea următoarea componență:
– preşedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un cercetător de la Institutul de Științe ale Educației;
– preşedinte executiv: inspectorul din Ministerul Educației Naționale desemnat cu organizarea competiției/ director de liceu/colegiu pedagogic de prestigiu, cu rezultate deosebite în activitate;
– vicepreşedinte: un cadru didactic de specialitate, cu rezultate profesionale și de cercetare pedagogică remarcabile la nivel național/internațional.
– 1 secretar: informatician sau profesor de altă specialitat din instituția organizatoare, având competenţe dovedite de operare pe calculator;
– membri, cadre didactice de specialitate, grad didactic I/titlul științific de doctor, rezultate remarcabile la nivel național.

VI. Desfășurarea probelor de concurs

1. Probele olimpiadei animatorilor sunt organizate și desfășurate conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018, cap. II, secțiunea 2, art. 32-41 și a prevederilor din prezentul regulament.

2. Probele susţinute de elevi sunt probe de echipă:
– Proba A – susținerea proiectului de promovare a unei activităţi de animație socio-educativă;
– Proba B – proba practică.

3. Timpul de lucru este de:
– Proba A: maxim 30 de minute;
– Proba B: maxim 30 de minute, din care 10 min. proiectarea activității, 15 min. prezentarea acesteia, 5 minute autoanaliza activității.

4. Structura probelor este următoarea:

Proba A:
– Pentru participarea la concurs, fiecare echipaj elaborează în scris un proiect de promovare a unei/unor activităţi de animație socio-educativă, organizate de elevi în calitate de animatori şi desfăşurate pe parcursul anului școlar curent, cu evidenţierea aspectelor specifice;
– Numărul maxim de pagini al proiectului este de 10;
– Proiectul va fi însoțit de un rezumat de o pagină;
– Prezentarea proiectului în timpul probei vizează promovarea lui, iar în acest sens pot fi utilizate diferite mijloace: power point, grafice, audio-vizuale, obiecte, jocul de rol etc.;
– Activitatea selectată pentru olimpiadă va avea o durată de minimum 90 de minute;
– În elaborarea proiectului se va respecta următoarea structură standard: titlu, perioada de desfăşurare, obiectiv general, obiective specifice, grup ţintă, motivaţie, calendar/plan de activitate, metode şi modalități de acțiune, rezultate, buget (facultativ), concluzii, bibliografie, anexe.
– În elaborarea proiectului se vor valorifica resursele locale: parteneriate cu ONG/uri, proiecte derulate la nivelul şcolii etc.

Proba B – proba practică: Fiecare echipaj pregătește, organizează şi prezintă o activitate practică sau un joc, conform tragerii la sorți a uneia dintre variantele propuse.

5. Pentru ambele probe, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor de specialitate din domeniul științelor educației, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de organizare a unor activități de animație socio-educativă.

VII. Evaluarea lucrărilor

1. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

– Proba A:
a) respectarea condiţiilor şi principiilor unei activităţi din timpul liber;
b) respectarea structurii proiectului;
c) gradul de implicare a animatorului/instructorului şi tehnicile de animaţie folosite;
d) valorificarea creativă a resurselor, selecţia şi utilizarea lor în raport cu tema;
e) elemente de feedback din partea beneficiarilor (fişe, fotografii, produse mass-media etc.);
f) originalitatea, complexitatea şi calitatea prezentării/ilustrării activităţii;
g) modul de lucru în echipa de animatori;
h) respectarea timpului acordat expunerii.

– Proba B:
a) metode şi tehnici de animaţie utilizate;
b) comunicarea cu grupul de beneficiari;
c) lucrul în echipa de animatori/instructori;
d) ritmul activităţii/jocului;
e) creativitate;
f) autoanaliza activităţii/jocului.

2. În raport cu aceste criterii se vor elabora, atât la nivel de unitate școlară cât şi naţional, grile de punctaj, pe scara 10-100 (10 puncte din oficiu), pe baza cărora se vor evalua echipajele din concurs.

3. La etapa națională evaluarea respectă grilele de punctaj, elaborate de grupul de lucru și validate de Comisia Centrală.

4. Punctajul final este calculat ca medie aritmetică fără rotunjire a punctajelor obţinute la fiecare probă.

5. În situaţia punctajelor egale, se califică/premiază echipajul care a obținut cel mai mare punctaj la proba B.

6. Rezultatele finale ale etapei naționale sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

VIII. Contestaţiile

Conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018, cap. II, secțiunea 2, articolele 42, alin (2) și (3), la olimpiada animatorilor nu sunt admise contestații.

IX. Premierea

1. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

2. Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare la etapa națională a acestei olimpiade Ministerul Educației Naționale acordă pentru fiecare dintre cele două secțiuni (dezvoltare personală și divertisment) maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin prezentul regulament. Fiecare membru al echipei care obţine distincţia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MEN.

3. Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației Naționale, la etapa națională pot fi acordate și premii speciale de către societăți științifice, asociații profesionale, universități, organizații ale minorităților naționale din România sau din străinătate, autorități locale sau sponsori.

4. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a olimpiadei naționale, comunicate participanților și celor interesați la festivitatea de deschidere a olimpiadei și publicate pe site-ul consacrat etapei naționale a competiției.

5. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc o diplomă de participare, concepută şi realizată de inspectoratul şcolar gazdă.

X. Dispoziţii finale

1. Inspectorul şcolar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București are obligaţia de a transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la desfăşurarea etapei pe școală, Ministerului Educației Naționale și județului organizator al etapei naționale a olimpiadei adrese oficiale privind situația elevilor calificaţi pentru etapa naţională și datele profesorilor însoțitori. Conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare participanţii la etapa națională vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiţie. Totodată se vor înainta către MEN propuneri de profesori care să facă parte din Comisia centrală a etapei naţionale, precizându-se numele şi prenumele profesorilor, gradul didactic şi unitatea şcolară de proveniență. Profesorii propuşi nu trebuie să aibă elevi sau rude în concurs calificaţi pentru etapa naţională.

2. Adresele trimise vor fi înregistrate la registratura inspectoratului școlar județean/a Municipiului București, ștampilate și semnate de către inspectorul şcolar general şi de către inspectorul şcolar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București. Acestea vor fi transmise și în format electronic inspectorului general MEN și pe adresa de e-mail a inspectorului şcolar care coordonează disciplinele pedagogice la nivelul inspectoratului școlar județean care organizează desfășurarea etapei naționale a olimpiadei.

 

DIRECTOR GENERAL,
Corina MARIN

Director,
Adrian Marius BĂRBULESCU

Cadrul normativ pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei Animatorilor pentru elevii din
liceele pedagogice îl constituie Regulamentul specific, aprobat cu nr. 24834/17.01.2019.

Informații referitoare la organizarea și desfășurarea Olimpiadei Animatorilor – etapa națională:

I.     Calendarul etapei naționale

Etapele olimpiadei
Acțiuni
Perioada
Transmiterea Fișei de înscriere (pdf și Excel)

URGENT

Transmiterea datelor pentru Baza de date / sosiri, cazare, …

– se completează în formularul numit Fișă de înscriere. Modelul se găsește pe pagina web a Liceului Marin Preda: www.marinpredahr.ro/Olimpiada Animatorilor

Etapele Olimpiadei
  • URGENT – Transmiterea Fișei de înscriere (pdf și Excel)
  • URGENT – Transmiterea datelor pentru Baza de date / sosiri, cazare, …
 1.  Națională
  • 25 aprilie 2019 – Transmiterea proiectului de promovare a unei activități de timp liber (proba A), în format electronic (Word) pe mail:nutstefan@gmail.com
  • 8 mai 2019 – Sosirea participanţilor
  • 9 mai 2019 – Validarea – cu Fișa de înscriere în ORIGINAL
  • 9 mai 2019 – Proba A
  • 10 mai 2019 – Proba B
  • 11 mai 2019 – Premiere
  • Plecarea participanților – Liceul Marin Preda

II.     Planificarea şi desfăşurarea probelor

Proba A

Pentru participarea la concurs, fiecare echipaj elaborează în scris un proiect de promovare a unei activități de timp liber, organizate de elevi în calitate de animatori și desfășurate în anul școlar 2018-2019, cu evidențierea aspectelor specifice. Numărul maxim de pagini al proiectului este de 10 pagini. Proiectul va fi însoțit de un rezumat de 1 pagină.

Proiectul va fi transmis în format electronic organizatorilor, în structura prevăzută de regulamentul specific, până la data de 25 aprilie 2019, pentru a putea fi vizualizat de membrii comisiei centrale care vor acorda după susținerea probei A, conform grilei, un punctaj pentru conținut. (Modelul de redactare a proiectului se găsește pe pagina web a Liceului Marin Preda: www.marinpredahr.ro/olimpiada-animatorilor/ ). Evaluarea proiectelor de la proba A include două componente: proiectul elaborat (conform structurii din regulamentul specific) și susținerea acestuia. Pentru fiecare din cele două componente se acordă punctaj separat, conform grilei de evaluare. Punctajul acordat la proba A se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate pentru proiect și pentru susținerea acestuia.

Susținerea proiectului (câte 15 minute pentru fiecare echipă) va fi planificată în ziua de 9 mai.

Proba B

Timp de 30 de minute (10 min. proiectarea activității și 20 min. prezentarea acesteia) potrivit planificării, în ziua de 10 mai 2019, echipajul fiecărui județ pregătește organizează și conduce o activitate practică (conform variantei selectate din totalul variantelor elaborate de comisia centrală).

N.B. Pentru ambele probe, concurenții vor apela atât la conținuturile specifice disciplinelor de specialitate din domeniul științelor educației, cât și la cultura lor generală, la experiența și la competența lor de organizare a unor activități de petrecere a timpului liber.

III.     Condiţiile de participare

Condițiile de participare la etapa naţională a olimpiadei sunt precizate în art. 11, (2) din Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Animatorilor pentru elevii din liceele pedagogice, aprobat cu nr. 24834/17.01.2019.

Conform legislației în vigoare, cheltuielile de transport pentru elevi și pentru profesorii însoţitori (1 profesor/județ) se suportă, conform Ordinului MEN nr.4203/2018, art.52, pct. 1 și 2.

IV. Programul Olimpiadei Animatorilor

Programul Olimpiadei, avizat de inspectorul de specialitate din MEN va fi postat pe pagina web a Liceului Marin Preda, până la data de 25 aprilie 2019. Regulamentul specific și Modelul de fișă de înscriere se descarcă de pe: www.marinpredahr.ro/ Olimpiada Animatorilor.

 

Persoane de contact:

Transmitere PROIECTE: prof. Ştefan NUȚ, Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc, tel:0720-065.937, e-mail: nutstefan@gmail.com