Politica de confidentialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)

LICEUL MARIN PREDA gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul generalprivind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

In acest scop, LICEUL MARIN PREDA acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică LICEUL MARIN PREDA stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

LICEUL MARIN PREDA procesează datele personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale. Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea.

Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi a ceastă politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de LICEUL MARIN PREDA. Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent, prin urmare vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

 

 1. De ce LICEUL MARIN PREDA prelucrează date personale:

LICEUL MARIN PREDA procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de admitere, înscrierea elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor interne și publice, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de registre matricole și rapoarte de evaluare
 • Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, cluburi, excursii școlare, gestionare a publicațiilor școlare, crearea unui mediu virtual de învățare și acordarea accesului la rețeaua de internet ale școlii.
 • Asigurarea securității în LICEUL MARIN PREDA supraveghere video în cadrul examenelor naționale
 • Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie
 • Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școli, arhivarea, evaluarea calității serviciilor noastre

Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare

 • Soluționarea disputelor și litigiilor.

 

 1. Categoriile de date personale pe care LICEUL MARIN PREDA le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
 • Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;
 • Detaliile bancare;
 • Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor,

Date referitoare la mediul educațional și performanța elevilor: rezultatele elevilor și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor, etc.;

 • Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;
 • Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;
 • Fotografii și videoclipuri

In general, datele personale deținute de LICEUL MARIN PREDA au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

 

 1. Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

LICEUL MARIN PREDA este o unitate de învățământ acreditata și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

Liceul colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului pe care ni l-ați dat, înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Vă rugăm să rețineți că pentru a beneficia de serviciile educaționale trebuie încheiat un contract educațional. In acest sens există câteva categorii de date cu caracter personal necesare școlii pentru pașii inițiați de dumneavoastră pentru a intra în proces de admitere și pentru încheierea contractului educațional.

Categoriile de date cu caracter personal sunt incluse în Formularul de înscriere/preînscriere. Necompletarea tuturor informațiilor marcate ca obligatorii în formular va duce la imposibilitatea școlii de a vă procesa cererea și de a încheia un contract cu dumneavoastră.

Având in vedere ca LICEUL MARIN PREDA oferă servicii educaționale considerate servicii de interes public, in conformitate cu prevederile aplicabile in domeniul educației din Romania, numeroase operațiuni de prelucrare de date realizate de școala strict în scopuri educaționale vor avea ca baza legala pentru procesare, îndeplinirea unei sarcini de interes public.

În ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal conform GDPR, respectiv informațiile medicale, vă rugăm să luați în considerare faptul că școala procesează informațiile medicale în baza următoarelor motive juridice:

Cabinetul medical prelucrează astfel de date pentru programe de prevenție și sănătate ocupațională, pentru diagnosticarea și acordarea de îngrijiri medicale sau sociale sau de tratament pe baza legislației europene și naționale;

Prelucrarea este necesara din motive de interes public considerabil, pe baza legislației europene sau a legislației naționale. Un astfel de temei juridic este utilizat în special în acele situații în care școala trebuie să evalueze capacitatea de învățare a unui elev și să adapteze activitățile didactice la nevoile individuale ale acestuia.

Consimțământul explicit acordat de dumneavoastră pentru divulgarea datelor personale ale elevilor în legătură cu alergii de care suferă.

 

 1. Divulgarea datelor cu caracter personal

LICEUL MARIN PREDA divulgă datele dumneavoastră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare. În ceea ce privește divulgarea datelor dumneavoastră către terțe părți, în afara școlii, vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor are loc numai în cadrul activității zilnice a școlii.

 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

LICEUL MARIN PREDA stochează toate datele dumneavoastră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

 

 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Liceul MARIN PREDA

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii liceului. In acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

LICEUL MARIN PREDA respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

 • Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la școală dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de școala noastră și, dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare. În situațiile în care aveți nevoie să vă exercitați acest drept, vă rugăm să luați legătura cu LICEUL MARIN PREDA și să solicitați confirmarea sau accesul la datele dumnea voastră personale prin completarea Formularului de solicitare a accesului la date personale și trimiterea acestuia prin e-mail. Vă rugăm să aveți în vedere categoriile specifice care constituie excepții, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.
 • Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați rectificarea de către LICEUL MARIN PREDA oricăror date personale incorecte pe care școala le poate deține, precum și de a vă completa datele personale incomplete.
 • Dreptul de ștergere înseamnă că, în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că legea prevede posibilitate a ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., și ați retras acest consimțământ.

Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și să transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și pentru care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale de către unitatea de învățământ, din motive legate de situația dvs. particulară. Acest drept se aplică situațiilor în care LICEUL MARIN PREDA se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale.
 • Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care LICEUL MARIN PREDA efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. In cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să rețineți că procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.
 1. Persoana de contact

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 6 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Liceul MARIN PREDA, prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor la unitatea de învățământ în conformitate cu GDPR — Data Protection Officer. Detalii de contact DPO:

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul unității de învățământ și vom transmite o informare în acest sens.