Regulament de Ordine Interioară

Aprobat în CA din 11.10.2018
Director
Nuț Ștefan
Nr. 1378/2018

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

VALABIL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Variantă sintetică

1. Structura şcolii

Ciclul primar: 5 clase (pregătitoare – IV)

Ciclul gimnazial: 4 clase (V – VIII)

Ciclul liceal: 9 clase ( Filiera teoretică, profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii, şi Filiera vocaţională, profil Pedagogic, specializarea învăţător-educatoare/ instructor de educaţie extraşcolară)

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în cabinete amenajate pe discipline, laboratoare, sala şi terenul de sport.

 

2. Programul de funcţionare a şcolii

Elevii îşi desfăşoară activitatea într-un singur schimb:

Între orele 8.00 – 12.00 /13.00 ciclul primar

Între orele 8.00 – 13.00/ 14.00 /15.00 ( în funcţie de orar) ciclul gimnazial şi liceal

Pauza elevilor are o durată de 10 minute ( pauza mică) /  20 de minute ( pauza mare)

 

3. Conducerea şcolii

3.1 Director: prof. Nuț Ștefan

Managementul operativ este asigurat de director pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii şcolare, conform programului zilnic: 8.00 – 15.00

Program de audienţe: Miercuri, Joi și Vineri între orele 12.00-14.00

3.2 Consiliul de administraţie (CA)

 • este structura decizională în domeniul organizatoric, administrativ şi al politicii educaţionale a şcolii
 • este format din 9 membri
 • se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare

3.3 Consiliul profesoral (CP)

 • este structura de decizie în domeniul instructiv-educativ
 • este format din totalitatea cadrelor didactice
 • se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare

4. Personalul şcolii

A. Cadrele didactice

 • îşi desfăşoară activitatea zilnic, în funcţie de orarul individual
 • total: 29
 • titulari: 17
 • suplinitori calificaţi: 11
 • grade didactice: I- 14; II- 4; def.- 7, debutanți: 4,

B. Compartimentul Secretariat

Program de activitate: zilnic, între orele 8.00 – 16.00

Program cu publicul: zilnic, între orele 11.00 – 13.00

Program de activitate Informatician: zilnic între orele 11.00-12.00 și 14.00-17.00

C. Compartimentul Contabilitate

Program de activitate: zilnic, între orele 8.00 – 16.00

D. Compartimentul Administrativ

Program de activitate: zilnic, între orele 7.00 – 15.00

5. Elevii

 • Total: 323
 • Au acces în şcoală printr-o intrare rezervată lor, sub supravegherea profesorilor de serviciu şi a personalului de pază.
 • Fiecare elev are obligaţia de a purta însemnul distinctiv al şcolii (ecuson) şi de a prezenta carnetul de elev.
 • Elevii au obligaţia de a respecta prevederile ROFUIP şi ROI, afişate în extras la avizierele special amenajate ( etajele I şi II) şi în sălile de clasă.
 • La început de ciclu şi pentru elevii nou-veniţi se încheie un Contract educațional cu părinţii, valabil pe toată durata şcolarizării elevului.
 • Transferul elevilor se aprobă în Consiliul de administraţie, în condiţiile prevăzute de ROFUIP şi de ROI.

6. Accesul în unitatea de învăţământ

 • Pentru personalul şcolii: pe baza legitimaţiei vizate anual
 • Pentru elevii şcolii: pe baza ecusonului/ carnetului de elev
 • Pentru părinţii elevilor: prin legitimarea şi înregistrarea de către paznic
 • Pentru alte persoane: prin legitimare, înregistrare şi primirea ecusonului Vizitator la intrarea în şcoală
 • Securitatea instituţiei este asigurată prin pază umană, în timpul activităţii şcolare, şi cu sistem de supraveghere video.

7. Consiliul elevilor: de membri, structura,  reprez. în CA etc.

8. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor: 18 membri, 1 reprezentant în Consiliul de administrație al școlii

9. Alte aspecte:

 • Ziua şcolii: 16 mai – data decesului scriitorului Marin Preda, al cărui nume îl poartă ș
 • Imnul şcolii: ”Dacă dragoste nu e, nimic nu e” (autor Gheorghe Gheorghiu).
 • Sloganul școlii: Educație de calitate și împlinire pentru fiecare!
 • Activităţi extraşcolare de tradiţie: Balul Bobocilor, Balul Majoratului, Salonul Lingvistic European, Ziua Francofoniei, Ziua Naţională, Ziua Micii Uniri, Concertul de Colinde etc.

Art.1. Prezentul Regulament de ordine interioară reglementează raporturile de muncă din cadrul Liceului ,,Marin Preda” din Odorheiu- Secuiesc şi are în vedere ca întreaga activitate să se desfăşoare  cu respectarea  regulilor de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, scopul fiind creşterea calităţii muncii și a prestigiului instituţiei.

Art.2. Regulamentul cuprinde norme privind :

 1. organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 2. protecţia, igiena şi securitatea în muncă;
 3. drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice, personalului didactic-auxiliar şi nedidactic;
 4. drepturile şi obligaţiile elevilor;
 5. drepturile şi obligaţiile părinţilor;
 6. reguli privind accesul în şcoală;
 7. reguli privind gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Art.3. Regulamentul de ordine interioară se aplică întregului personal al instituţiei, elevilor, părinţilor precum şi persoanelor care desfăşoară temporar activităţi în unitate, studenţilor la diferite universități partenere și celor care studiază la clasele postliceale ale FEG.

Art.4.

1. Relaţiile de muncă în cadrul instituţiei au la bază principiile egalităţii de tratament faţă de întregul personal, nediscriminării şi bunei-credinţe.

2. Atribuțiile angajaților sunt prevăzute în fișele postului.

3. Angajații vor încheia contracte de muncă pe o perioadă de minim 12 luni, conform prevederilor legale în vigoare.

4. Angajații sunt obligați să-și îndeplinească sarcinile din fișele postului și prevederile contractului de muncă.

5. Executarea contractului de muncă este obligatorie pentru părți.

6. Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractile de muncă atrage răspunderea părților care se fac vinovate de acestea.

7. Clauzele contractului de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii.

Art.5. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi să fie loiali şcolii.

Art.6. Cadrele didactice sunt obligate să respecte Codul de etică / deontologic al profesorului din Liceul ,,Marin Preda”, care este parte componentă a acestui regulament.

Secțiunea 1 – Organizarea procesului instructiv-educativ

Art. 1.

1. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, activități practice și lucrări de laborator) şi extracurriculare (echipe de animatori, cercuri, formaţii artistice, echipe sportive, cluburi  etc.) de luni şi până vineri între orele 7 şi 20. În situaţii obiective, pot fi stabilite ore în afara acestui program, cu aprobarea Consiliului de administrație.

2. Programul zilnic al cadrelor didactice se desfăşoară între orele 07.00 – 15.00, într-un schimb.

3. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii. Organizarea, evidenţa şi răspunderea  pentru aceste activităţi revine Coordonatorilor de practică pedagogică, Consiliului pentru curriculum, Comisiilor metodice pe discipline de învăţământ, Comisiei metodice a diriginţilor, diriginților și profesoarelor pentru învățământul primar.

4. Ordinea şi disciplina se asigură de către cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de serviciu şi conducerea şcolii. în vederea asigurării disciplinei, cadrele didactice vor ţine cont de următoarele : Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii școlii. Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului, cu precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele acestor elevi numai în baza cererii aprobate de director.

Art. 2.

1. Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii şcolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din perimetrul şcolii.

2. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora de către personalul de pază și completarea în registrul special a datelor de identificare: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate.

3. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toată perioada şederii în şcoală şi se restituie la plecare.

Art. 3. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în perimetrul şcolii şi de a consemna în registrul corespunzător datele de identificare şi scopul vizitei.

Art. 4. Este interzis accesul în instituţie al persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile. Este interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.

Art. 5. Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art. 6. Pentru a spori siguranța elevilor, liceul dispune de supraveghere video pentru spaţiile comune. Accesul la imaginile înregistrate este restricţionat, directorul şcolii având sarcina de a dispune analiza şi utilizarea acestora.

Art. 7. în situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, conducerea unităţii şi profesorii implicaţi vor supraveghea intrarea în şcoală a persoanelor invitate să participe la aceste manifestări.

Art. 8. Programul şcolii, precum şi programul de audienţe la nivelul diferitelor departamente se stabileşte semestrial de către conducerea unităţii de învăţământ şi se afişează la loc vizibil.

Art. 9. După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii, clădirea şcolii va fi încuiată de către personalul care iese din tură, după ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile de siguranţă a  imobilului.

Art. 10. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, conform fişei postului, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi a valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii.

Secțiunea 2 – Evaluarea copiilor / elevilor și încheierea situației școlare

 

Art.11 Evaluarea copiilor / elevilor se realizează respecându-se prevederile R.O.F.U.I.P. – Capitolul III – Evaluarea elevilor 

Art.12. Evaluarea elevilor se realizează în conformitate cu următoarele prevederi:

1. Cadrele didactice vor pregăti evaluarea copiilor / elevilor stabilind obiectivele și instrumentele de evaluare. Se vor evalua numai conținuturi care au fost predate conform planificărilor calendaristice și care respectă programa școlară în vigoare.

2. Evaluarea va viza cunoştinţe, competenţe şi abilităţi la materia consemnată în rubrica corespunzătoare din catalog. Evaluarea disciplinei se regăseşte în nota la purtare. Ele nu se amestecă.

3. Evaluarea se realizează pe baza fişelor de evaluare care conţin: cerinţe, punctaje şi timp de realizare, care asigură consecvenţa obiectivităţii în evaluare. Ea este urmată de autoevaluarea realizată de elevi și analiza rezultatelor realizată de profesor. Analiza realizată de profesor conține aspecte cantitative – statistici şi aspecte calitative – interpretare.

4. Evaluările valorifică experienţa de viaţă a elevilor exprimată în abilităţi, competenţe şi cunoştinţe. Nota 4 nu trebuie acordată pentru răspunsuri monosilabice sau formulate într-o singură propoziţie. Notele de 1,2,3, sunt nepedagogice, nestimulative.

5. Evaluarea se realizează numai dacă se respectă condiţiile optime privind nevoile imediate ale elevilor, încadrarea în intervalul de timp necesar realizării efective a lucrărilor şi răspunsurilor.

6. Nu se programează evaluări în ziua care urmează după activităţi care angrenează elevii şcolii: serbări, spectacole, excursii, concursuri, tabere etc.

7. Nu se fac evaluări în timpul orelor în care se studiază alte materii fără a se anunţa din timp elevii despre modificarea orarului în acest scop.

8. Nota se comunică imediat după evaluare, fără aprecieri la adresa persoanei care a obţinut-o.

9. După evaluările scrise se va realiza şi corectarea în clasă în caietul de notițe. Lucrările corectate se prezintă clasei în termen de două săptămâni.

10. Nu se programează două sau mai multe lucrări scrise sau semestriale în aceeași zi.

11. Evaluarea elevilor cu CES se realizează de către profesorul itinerant și profesorii care predau la clasă, pe baza planului de intervenție personalizată și a planului de remediere în situații de corigență.

12. Evaluările scrise vor respecta următoarele reguli de redactare:

a. date de identificare ale elevului: – nume, prenume, clasa, data în dreapta sus, – proba cu specificarea disciplinei, sus, la mijloc;

b. redactare în culoare albastră sau neagră, nu în roşu sau creion;

c. lucrarea scrisă numai în format A4, iar paginile lucrării se capsează;

d. schiţele şi desenele se execută în creion sau cu ajutorul culorilor;

e. semnătura profesorului (opţional).

13. Corectarea lucrării scrise se realizează după cum urmează:

a. menţiuni scrise privind greşeli sau omisiuni, confuzii, … alăturate unor simboluri ajutătoare. Elevul să înţeleagă de ce a primit punctajul scris pe lucrare pentru punctul respectiv. Exemplu: “nu este formulat / rezolvat corect”;

b. un aspect corectat pe o lucrare să apară corectat pe toate lucrările;

c. Greșelile de ortografie și de punctuație se depunctează la disciplina Limba română.

Art.1. Drepturile şi obligaţiile directorului şi coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi fixate prin fişa postului.

Art.2. Personalul didactic de predare are drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea 1/2011, de Codul Muncii și ROI.

Art.3. Prin prezentul Regulament, personalul didactic are următoarele drepturi:

 1. Să aibă acces la informaţii şi documente care reglementează activitatea didactică.
 2. Să folosească baza materială a şcolii pentru procesul instructiv – educativ. Accesul este neîngrădit la o serie de echipamente (calculatoare, internet, video-proiector, fax, xerox, imprimante etc.) şi la spaţii care facilitează pregătirea zilnică pentru activităţile cu elevii: cabinete, laboratoare, bibliotecă, sala de sport, sala festivă, sala Mozaic. Ele răspund de menţinerea funcţionalităţii bazei materiale puse la dispoziţie.
 3. Să folosească gratuit aparatura de care dispune şcoala (copiator, imprimantă, fax, calculatoare etc.) pentru elaborarea (multiplicarea) suporturilor necesare organizării activităţii didactice. Aceasta se face cu acordul conducerii liceului;
 4. Să folosească spaţiile şcolare şi dotările pentru propria perfecţionare;
 5. Să solicite şi să beneficieze de sprijin material pentru stagii de perfecţionare;
 6. Să solicite şi să utilizeze sala de sport, în intervalul orar neocupat de elevi, pentru activități sportive, în regim fără taxă. Pentru aceasta este necesar acordul conducerii liceului;
 7. Să participe la ameliorarea condiţiilor de muncă;
 8. Să fie recompensaţi, pentru activitatea suplimentară şi performanţele obţinute, de către Consiliul de administraţie
 9. Să nu fie deranjate în timpul orelor
 10. Să beneficieze de învoire, în situaţii deosebite, pe bază de cerere, dar cu asigurarea suplinirii orelor
 11. Să fie consultate în legătură cu asistenţa părinţilor la ore
 12. Să conteste în scris decizii care le privesc
 13. Să beneficieze de confidenţialitate în rezolvarea unor probleme personale şi profesionale. Acestea se vor prezenta individual directorului
 14. Să solicite modificarea programului în situaţii speciale, bine argumentate
 15. Să-şi exprime voinţa (sub formă de observaţii, propuneri, sugestii) la nivelul Consiliului profesoral, direct sau printr-un purtător de cuvânt
 16. Să se organizeze şi să-şi apere drepturile prin sindicat
 17. Să beneficieze de toate condiţiile pentru desfăşurarea procesului instructiv–educativ şi să fie protejat de către conducerii şcolii de orice factor perturbator de natură comportamentală din partea elevilor şi a părinţilor, care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale. În aceste situaţii, cadrul didactic poate solicita protecţie din partea forurilor competente, inclusiv suspendarea activităţii de predare la clasa/clasele unde procesul instructiv- educativ a fost perturbat.
 18. Să utilizeze dotările TIC din școală, în funcție de programul laboratorului de informatică.
 19. Să-i fie evaluată munca și activitatea și să primească un calificativ potrivit Metodologiei de evaluare anuală.

Art.4. Personalul didactic are următoarele obligaţii:

1. Să elaboreze după modelul cerut şi să predea la termenele stabilite de conducerea liceului planificările semestriale, programele pentru disciplinele opţionale şi oricare alte documente solicitate.

2. Să solicite cu consecvență şi să urmărească purtarea ecusonului de către elevi în timpul orelor de curs şi în incinta şcolii.

3. Să nu întârzie, să nu încheie mai devreme ora de curs şi să pună absenţele în catalog.

4. Să folosească integral ora de curs pentru activităţi de predare-învăţare-evaluare şi să nu utilizeze telefonul mobil pe parcursul acesteia

5. Să aibă relaţii profesionale, bazate pe respect reciproc, cu colegii, elevii şi părinţii acestora

6. Să aibă o ţinută decentă (hainele, părul, machiajul)

7. Să nu jignească elevii sau să sancţioneze prin notă comportamentul neadecvat al acestora

8. Să aibă relaţii civilizate cu celelalte cadre didactice, cu personalul didactic-auxiliar şi nedidactic

9. Să nu pună în discuţie, în prezenţa elevilor, calităţile şi competenţele altor cadre didactice, aducând în felul acesta atingere imaginii persoanelor la care se face referire

10. Să nu folosească avantajele care decurg din relaţia profesor-elevi în scopul manipulării şi deturnării elevilor de la scopurile pentru care frecventează şcoala

11. Să-şi armonizeze interesele personale cu cele ale şcolii

12. Să nu iniţieze şi să nu transmită, în spaţiul şcolar zvonuri care aduc atingere imaginii unor persoane sau care creează stări tensionate în şcoală

13. Să nu aibă comportamente şi atitudini care să dăuneze imaginii şi prestigiului școlii

14. Să nu scoată elevii de la cursuri fără aprobarea conducerii şcolii

15. Se interzice personalului didactic consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii. Fumatul este permis doar în locul special amenajat, cu respectarea normelor P.S.I. şi a legislaţiei în vigoare

16. Să introducă şi să difuzeze tipărituri, foi volante, prospecte, precum şi să comercializeze produse sau să organizeze simpozioane pentru promovarea acestora

17. Să anunţe conducerea şcolii în cazul în care nu se poate prezenta la program din motive medicale la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil atrage după sine caracterul nemotivat al absenței;

18. Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi care nu au consemnat absenţele în catalog la toţi elevii li se vor reţine din salariu ora/orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor.

19. Să încheie situaţia şcolară (media semestrială şi anuală) a elevilor până cel târziu în ultima oră de curs.

20. Să sprijine persoanele care gestionează manualele şcolare ( bibliotecar / administrator);

21. Responsabilii comisiilor metodice au obligația de a realiza, după un grafic propriu, cel puțin o asistență/semestru la fiecare membru al comisiei

22. Să efectueze serviciul pe școală pe baza graficului aprobat de director, cu respectarea integrală a sarcinilor ce decurg din această calitate:

a) începe şi încetează serviciul pe școală cu cel puţin un sfert de oră înaintea şi după încheierea cursurilor şcolare.

b) pune la dispoziţia cadrelor didactice cataloagele şcolare, condica şi verifică permanent existenţa şi integritatea acestora, încuie dulapul cu cataloage la sfârșitul programului

c) asigură împreună cu personalul nedidactic desfăşurarea în condiţii normale a activităţii şcolii: supraveghează elevii în pauze, anunţă conducerea şcolii atunci când constată că sunt ore care nu se efectuează sau când se produc evenimente grave.

d) este prezent în pauze pe coridor şi în curtea şcolii, în mijlocul elevilor, verificând starea de curăţenie, de ordine şi disciplină

e) colaborează cu agentul de pază pentru protecţia, paza şi asigurarea ordinii în cadrul şcolii. În pauze monitorizează vizitatorii din şcoală.

f) în caz de nevoie, asigură primul ajutor, organizează acest lucru (cheamă salvarea) şi înştiinţează direcţiunea despre cele întâmplate

g) mobilizează elevii şi cadrele didactice pentru

h) la sfârşitul programului întocmeşte procesul – verbal în care consemnează evenimentele deosebite care au avut loc (dacă este cazul) în Registrul de evenimente speciale (aflat la punctul de control), precum și situația absenteismului elevilor. Părăseşte şcoala după ultima oră de curs.

23. Să sesizeze instituțiile publice imediat ce au constatat o încălcare a drepturilor copilului.

24. Să completeze și să predea la secretariat fișa de autoevaluare anuală pentru a-i fi evaluate munca și activitatea.

25. Să informeze imediat direcțiunea în caz de îmbolnăvire și să prezinte la secretariat certificatul medical pentru concediul medical până în data de 28 ale lunii în care este valabil certificatul medical.

Art.5

1. Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor (obligaţiilor) ce le revin potrivit prevederilor Legii nr.1/2011 şi  Codului Muncii.

2. sancţiuni aplicate profesorilor:

 1. Pentru o oră neținută: observație individuală și recuperarea orei.
 2. Pentru două sau mai multe ore neținute: recuperarea orelor sau reținerea corespunzătoare din salariu.
 3. Pentru 1-2 întârzieri: observație individuală
 4. Pentru 3 sau mai multe întârzieri: observație scrisă.
 5. Absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunilor prevăzute de LEN nr. 1/2011

3. Cadrul didactic este obligat să semneze zilnic condica de prezenţă şi să consemneze conţinutul tematic al activităţii de învăţare corespunzător planificării calendaristice. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de LEN nr. 1/2011

Art.1. În calitate de diriginţi, cadrele didactice au următoarele drepturi:

 1. Să învoiască elevii pentru o zi, la cererea elevului sau a părinţilor, când solicitarea este întemeiată
 2. Să stabilească notele la purtare, până la 7 inclusiv, şi să propună C.P. notele la purtare sub 7
 3. Să organizeze excursii cu clasa în timpul anului şcolar, dar numai respectând procedura în vigoare și cu avizul ISJ. Părinţii pot fi implicați pentru organizarea şi desfăşurarea excursiilor.
 4. Să implice comitetul de părinţi pe clasă pentru rezolvarea unor probleme la nivelul clasei
 5. Să fie consultate înainte de numirea la clasă
 6. Să beneficieze de continuitate la clasă
 7. Să fie informate la timp în legătură cu activitatea specifică
 8. Să fie sprijinite în asigurarea funcţionalităţii sălii de clasă
 9. Să utilizeze şi alte spaţii din şcoală pentru desfăşurarea unor activităţi extracurriculare

10.Să solicite sprijinul unor factori educaţionali (conducerea şcolii, consilierul psihopedagog etc.), pentru rezolvarea unor probleme de management al clasei

 1. Să aibă acces în laboratoare şi în sala de sport după un orar special pentru desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare.

Art.2. În calitate de diriginţi, cadrele didactice au următoarele îndatoriri:

 1. Organizează colectivul de elevi în spiritul colegialitãţii, înţelegerii, respectului şi ajutorului reciproc

2. Întocmeşte şi completează corespunzător “Portofoliul dirigintelui”.

3. Prelucreazã, sub semnătură, la clasã ROFUIP şi ROI, insistând asupra cunoaşterii si aplicãrii lor.

4. Stabileşte un regulament al clasei şi supravegheazã respectarea lui (sarcinile elevului de serviciu, relaţiile în cadrul colectivului de elevi etc.)

5. Aduce la cunoştinţa conducerii şcolii abaterile disciplinare grave şi soluţioneazã problemele care privesc viaţa şcolarã a colectivului de elevi pe care-l conduce

6. Prezintã conducerii şcolii planificarea şedintelor cu pãrinţii (pe semestre), tematica orelor de dirigenţie şi componenţa comitetului de pãrinţi pe clasã

7. Organizeazã colaborarea cu familia, cu pãrinţii elevilor respectând urmãtoarele reguli:

a) În discuţiile cu pãrinţii nu face observaţii neprincipiale legate de pregãtirea profesionalã a cadrelor didactice din şcoalã şi nu discutã metodele folosite de acestea în cadrul orelor de curs. De asemenea, nu discută în plen probleme legate de rezultatele şcolare ale elevilor.

b) Solicitã prezenţa obligatorie la audiențe sau şedinte a pãrinţilor ai cãror copii sunt corigenţi sau au nota scãzutã la purtare

c) Invitã la şedinţele cu pãrinţii şi alte cadre didactice pentru clarificarea unor aspecte legate de disciplinele predate de acestea (dacã este necesar).

d) Organizeazã şedinte cu pãrinţii cel puţin o dată pe semestru (sau de câte ori este necesar) şi prezintã conducerii şcolii procesul- verbal întocmit de pãrinţi, care sã cuprindã: ordinea de zi, prezenţa nominalã a pãrinţilor, observaţiile, propunerile acestora referitoare la temele discutate.

e) Informeazã pãrinţii cã orice reclamaţie se face în scris şi se depune la secretariatul şcolii (reclamaţia va fi menţionatã în procesul- verbal).

8. Pentru îmbunătăţirea unor aspecte ale disciplinei elevilor, diriginţii se vor implica mai mult în relaţia cu clasa asumându-şi răspunderea în situaţia de învoire a elevilor.

9. Învoirile mai mari de o zi vor fi aprobate de director, dirigintele făcând recomandări în legătură cu solicitarea elevului.

10. Diriginţii vor ţine evidenţa tuturor învoirilor.

11. Absenţele se motivează în termen de maxim 3 zile de la prezentarea adeverinţei medicale.

12. Diriginţii care au elevi cazaţi la Casa Sf. Iosif ţin legătura cu persoana care răspunde de clasa respectivă şi vor face vizite dacă situaţia o impune. Cei care au elevi cazaţi la internatele din oraş ţin legătura cu pedagogul care răspunde de elevii respectivi şi vor face vizite dacă situaţia o impune.

13. Notele la purtare se discută clasă. Dirigintele va consulta membrii Consiliului clasei pentru stabilirea notelor, consemnând în Caietul dirigintelui solicitările, motivaţia şi nota fiecăruia, sub semnătură.

14. Înştiinţează imediat părinţii, sub semnătură, în legătură cu orice abatere disciplinară săvârşită de elev.

15. Trimite corespondenţa returnată de la domiciliul elevului la locul de muncă al părinţilor.

16. În cazul elevilor care fac sport de performanţă, dar îşi neglijează obligaţiile şcolare, dirigintele ia legătura cu antrenorii stabilind împreună măsurile care se impun.

17. Activităţile extraşcolare cu elevii (baluri, discoteci etc.) pot fi organizate în școală cu aprobarea direcţiunii după cursuri, iar pregătirea lor nu poate fi făcută în timpul programului şcolar. Grupul de iniţiativă va înainta o cerere directorului, oferind garanţii pentru asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor.

18. Diriginții îşi asumă răspunderea pentru completarea cataloagelor, pentru starea fizică a acestora şi pentru exactitatea datelor.

19. La începutul anului şcolar preiau patrimoniul din sala de clasă, pe baza procesului – verbal întocmit de administrator, şi îl predau la sfârşitul anului şcolar în starea în care a fost primit.

20. Diriginții au obligația să informeze elevii în legătură cu tipurile și condițiile de obținere a burselor și să verifice documentele depuse; același lucru pentru dosarul de decontare a transportului

21. Pentru motivarea absențelor în alte situații decât cele justificate prin documente de la medic se procedează astfel:

 • la solicitarea părintelui: se aplică prevederile art. 1 și 9 din acest capitol
 • pentru  întârzieri la oră : decide profesorul
 • pentru  participarea la concursuri, cantonamente, olimpiade internaționale etc. : pe baza cererii de la diriginte/ prof. de specialitate, aprobată de director

Art.1. Elevii au următoarele drepturi:

1. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică  de care dispune liceul.

2. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.

3. Elevilor din învăţământul liceal le este garantată libertatea de asociere în organizaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive pe baza unor statute şi regulamente de funcţionare avizate de conducerea şcolii. Aprobarea pentru desfăşurarea  de  reuniuni sau activităţi ale acestor organizaţii se dă de către conducerea şcolii.

4. Să fie aleși în Consiliul Școlar al Elevilor, ce funcţionează potrivit unui regulament propriu.

5. Transferul elevilor se realizează în conformitate cu prevederile ROFPUIF, iar criteriile interne de realizare a transferului elevilor în cadrul liceului sunt următoarele:

 1. prioritate la transfer au elevii liceului;
 2. departajarea elevilor care solicită aceeaşi clasă se face pe baza mediilor generale;
 3. Consiliul de administraţie poate aproba transferul elevilor din clasele X – XII ţinând cont de criteriul de medie, în limita efectivului maxim de elevi/clasă.
 4. gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau mai mică la cererea acestora;
 5. Consiliul de administraţie poate aproba transferul la alt liceu sau de la alt liceu cu schimbarea profilului sau specializării în limita efectivelor maxime de elevi/clasă, după promovarea examenelor de diferenţă; în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi cu aceeaşi medie, departajarea se face în funcţie de medii.
 6. Transferul la clasele cu profil pedagogic este posibil conform Anexei la Adresa MEN nr.5998/2015 privind transferal elevilor în cadrul profilului pedagogic. Condiția obligatorie a elevilor care solicită transferul la specializările profilului pedagogic constă în dovada promovării probelor de aptitudini.

6. Să primească un alt carnet de note în caz de pierdere / distrugere a celui distribuit iniţial.

7. Să participe la activităţi extracurriculare.

8. Să fie consultaţi în legătură cu probleme care îi vizează în mod direct.

9. Să fie sprijiniţi în competiţii. Să beneficieze de pregătire suplimentară.

10. Să beneficieze de confidenţialitate şi să le fie respectată intimitatea.

11. Să utilizeze telefoanele mobile în pauză.

12. Să fie informaţi la timp în legătură cu rezultatele obţinute la şcoală şi să aibă acces la portofoliul personal de evaluare care se află la diriginte / învăţător.

13. Să beneficieze de posibilitatea de a-şi îndrepta situaţia la învăţătură.

14. Să beneficieze de recompense pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea şcolară şi extraşcolară.

15. Să fie consiliaţi pe diverse probleme şi să fie sprijiniți pentru rezolvarea lor.

16. Să fie învoiţi în situaţii speciale, de către diriginte sau directorul şcolii.

17. Să fie informaţi în legătură cu prevederile ROFUIP şi ROI.

18. Să nu frecventeze orele de religie, pe baza unei solicitări scrise a părinţilor. În această situație, în locul orei de religie, elevii vor desfășura activităţi educaţionale alternative în şcoală: studiu individual.

19. Să fie vizitaţi la şcoală de rude şi prieteni în timpul pauzelor, cu respectarea altor prevederi ale ROI.

20. Să beneficieze imediat de servicii medicale specializate în caz de urgenţe, prin contactarea serviciului mobil de urgenţă.

21. Să se adreseze în scris conducerii şcolii pentru sesizarea unor probleme care îi vizează în mod direct.

22. Să beneficieze de programe suplimentare de pregătire (pentru examene, corigenţe, recuperare, dezvoltare etc.)

23. Să beneficieze de prioritate la distribuirea manualelor în noul an şcolar în cazul în care la sfârşitul anului şcolar precedent au predat manualele în stare foarte bună.

24. Să utilizeze sala de fitness pe bază de cerere, cu respectarea programului şi a prevederilor R.O.I.

25. Să depoziteze lucrurile personale de care au nevoie la şcoală într-un dulap de pe hol. La fiecare dulap se repartizează 3-4 elevi.

26. Să solicite în scris și să utilizeze dotările TIC din școală, în afara orarului zilnic, sub supravegherea unui cadru didactic, în funcție de programul laboratorului de informatică.

27. Să solicite cadrelor didactice evaluări suplimentare pentru a-şi îmbunătăţi situaţia la învăţătură.

Art.2. Elevii au următoarele îndatoriri:

1. Să frecventeze cu regularitate cursurile clasei în care sunt înscrişi

2. Să nu intârzie la orele de curs şi alte activitaţi obligatorii

3. Să-şi aducă materiale adecvate pentru fiecare oră de curs conform cerințelor disciplinei și cadrului didactic.

4. Să aibă o comportare corespunzãtoare și respectuoasă faţă de cadrele didactice, personalul administrativ, colegi etc., atât în şcoalã, cât şi în afara ei şi să-şi asume răspunderea personală pentru comportamentul în şcoală

5. Sã cunoascã (prin semnătură de luare la cunoştinţă) şi sã respecte cu stricteţe regulamentul şcolar şi de ordine interioarã, regulamentul clasei, normele de securitate a muncii şi P.S. I., de protecţie civilã şi protecţia mediului

6. Sã nu foloseascã în incinta şcolii brichete, chibrituri, materiale inflamabile

7. Sã nu consume seminţe, sã nu mestece gumã, sã nu mãnânce în timpul orei

8. Să păstreze dotările din clase, laboratoare, sala şi terenul de sport,coridoare și curtea interioară, instalaţiile sanitare, precum şi curăţenia în spaţiile şcolii. Sã nu zgârie, sã nu taie, sã nu rupã, sã nu strice ori sã murdãreascã bunurile din patrimoniul şcolii sau al colegilor. Dacã cel rãspunzãtor nu este depistat, rãspunderea materialã revine clasei

9. Sã poarte asupra lor carnetul de elev și ecusonul cu emblema liceului, pe care le prezintã la cerere cadrelor didactice, precum şi pãrinţilor pentru luarea la cunoştinţã a rezultatelor obţinute la învãţãturã şi purtare; ecusonul se va purta prins în dreptul inimii.

10. Să respecte ordinea şi disciplina în timpul pauzelor

11. Sã pãstreze în mod corect documentele şcolare

12. Sã utilizeze cu grijã manualele și să le restituie în bunã stare la finele anului şcolar

13. Sã aibã o ţinutã decentã, corespunzãtoare: sunt interzise piercing-ul, hainele sau tunsorile extravagante; fetele nu au voie cu fuste prea scurte, decolteu, machiaj strident, abdomenul dezgolit; băieţii nu au voie cu cercei sau haine extravagante. Accesoriile, pantofii, ciorapii, cămășile, bijuteriile nu trebuie sa ofere ținutei o tenta stridentă, provocatoare. Abaterile privind ţinuta vor fi aduse la cunostinţa conducerii şcolii.

14. Sã nu aducã în şcoalã obiecte ascuţite sau tãioase

15. Să nu alerge pe scãri şi coridoare

16. Sã respecte liniştea şi ordinea în şcoalã şi în clasã pe tot parcursul programului şcolar

17. Sã nu care în spate greutãţi sau pe alţi elevi pentru a evita pericolul de accidente

18. Accesul elevilor în cancelarie este interzis. Orice solicitare adresată unui cadru didactic se va face prin intermediul profesorului de serviciu.

19. Sunt strict interzise:

a) violenţele verbale şi fizice

b) fumatul

c) consumul de bãuturi alcoolice sau droguri

d) posedarea şi difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornographic. Incãlcarea acestor prevederi va fi imediat adusã la cunoştinţa diriginţilor care vor lua mãsuri concrete de rezolvare.

20. Sunt interzise acele acte între elevi care reprezintã un atentat la pudoare şi moralitate

21. Sã îndeplineascã conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu în clasă, conform regulamentului fiecărui colectiv. Elevii de la profilul pedagogic efectuează serviciul pe școală în cadrul practicii individuale, la clasele de la ciclul primar.

22. Sã nu desfãşoare activitãţi de organizare şi propagandã politicã, prozelitism religios sau ocult sau care încalcã normele generale de moralitate

23. Este interzisã blocarea accesului în spaţiile de învãţãmânt

24. Este interzisă părăsirea incintei şcolii în pauze și în timpul programului, fără aprobarea cadrelor didactice.

25. Sã respecte pauza profesorilor şi sã nu-i solicite în acest interval; este interzisă staţionarea elevilor (individual sau în grup) în faţa cancelariei. Pentru situaţii speciale, legătura cu cadrele didactice va fi făcută prin profesorul de serviciu.

26. Sã iasã în pauze pe holuri şi în curtea şcolii.

27. Adeverinţele medicale pentru motivarea absenţelor se vor preda dirigintelui în cel mult şapte zile de la revenirea la şcoală. În caz contrar, nu vor fi luate în considerare;

28. Învoirile pentru rezolvarea unor probleme deosebite se fac la diriginte, pe bază de cerere de la părinţi.

29. Pentru abaterile de la prevederile ROFUIP şi ROI, elevii vor suporta consecinţele prevăzute la capitolul „Măsuri disciplinare pentru abateri săvârşite de elevi”.

30. Să participe cu clasa la careu, menținând ordinea, liniștea și disciplina.

31. Orice act de indisciplină (distrugeri de bunuri, murdărirea sălilor de clasă sau a coridoarelor etc.) va fi adus la cunoştinţa dirigintelui şi a profesorului de serviciu şi va fi consemnat în dosarul dirigintelui.

32. Pentru murdărire intenţionată, elevul va presta o activitate în beneficiul şcolii: curăţat, spălat pe hol, măturat, adunat hârtii din curte, în funcţie de hotărârea Comisiei de disciplină.

33. In cazul tulburării repetate a orelor, pentru elevul în cauză se vor lua următoarele măsuri:

 • se va consemna abaterea în dosarul dirigintelui
 • vor fi anunţaţi părinţii

34. Telefoanele mobile nu pot fi folosite decât în timpul pauzelor. În timpul orelor ele se închid şi se depun în cutia special amenajată și inscripționată. Abaterea de la acest articol se sancţionează cu reţinerea aparatului până la recuperarea lui de către părintele / tutorele elevului. Dacă elevul refuză să predea telefonul, cadrul didactic anunţă directorul.

35. Orice diferende între elevi vor fi soluţionate pe cale paşnică, anunţându-se imediat profesorul de serviciu, dirigintele, Direcţiunea, Poliţia. Elevii care îşi vor face singuri dreptate recurgând la violenţe, vor fi sancţionaţi în acelaşi mod ca şi cei care produc diferendul.

36. Elevii care din motive de sănătate nu pot să depună efort fizic în cadrul orei de educaţie fizică vor prezenta adeverinţă medicală cu menţiunea “scutit de efort fizic” (parţial, total etc.) pe o durată determinată. Termen de prezentare (la profesorul de ed. fizică): 7 zile. Elevii vor prezenta, de asemenea, o adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte că sunt apţi să desfăşoare activităţi specifice în cadrul orei de educaţie fizică. În cazul în care medicul de familie nu eliberează această adeverinţă, părinţii vor decide pentru elev şi vor înştiinţa în scris profesorul.

37. Participarea elevilor la activităţi extracurriculare (competiţii sportive, activităţi cultural-artistice) în afara şcolii se va face pe baza unei cereri adresate conducerii şcolii de către profesorul organizator.

38. Elevii care au pierdut carnetul de note pot procura contra cost unul nou, pe baza unei solicitări verbale adresate dirigintelui. Carnetul va fi înmânat dirigintelui care anunţă părinţii. Dirigintele completează noul carnet cu note de la data intrării lui în vigoare.

39. Accesul elevilor în şcoală se face numai prin intrarea rezervată lor, sub supravegherea profesorilor de serviciu şi a personalului de pază, pe baza ecusonului/ carnetului de elev.

40. Cunoştinţele şi rudele elevilor au acces numai în locul special amenajat, la parter.

41. Elevii care aduc la şcoală obiecte personale de valoare: bani, bijuterii, telefoane mobile, aparate (electronice şi IT) etc. sunt singurii răspunzători de păstrarea, îngrijirea şi siguranţa acestora. Şcoala nu-şi asumă nicio răspundere în caz de pierdere sau distrugere a acestora.

42. Să respecte programul de funcţionare al şcolii.

43. Accesul elevilor în sala profesorală, în vestiarul personalului administrativ şi la toaleta cadrelor didactice este interzis.

44. Să achiziţioneze încuietoarea pentru dulapul în care îşi păstrează lucrurile personale necesare.

45. Elevii înscriși la profilul pedagogic au obligația să utilizeze Ghidul de practică pedagogică la activitățile specifice (asistențe la ore, pregătirea lecțiilor și activităților educative, analize etc.)

46. În situația aplicării sancțiunii de eliminare de la cursuri, elevii au obligația să desfășoare diverse activități  în folosul școlii (curățenie etc.). În caz contrar, se aplică prevederile ROFUIP.

Art. 3 Elevilor li se interzice :

 1. Să-şi invite rudele şi prietenii pentru a-i aştepta în şcoală
 2. Să folosească un  limbaj indecent şi gesturi vulgare
 3. Să se implice în acte de violenţă sau intimidare şi/sau să folosească  în acest scop grupuri/organizaţii tip bandă sau „gaşcă”;
 4. Să folosească însemne sau îmbracaminte caracteristice grupurilor rock-sataniste şi să aibă o înfaţişare neadecvată vârstei (păr vopsit, machiaje, cercei în nas, cercei la băieţi etc.)
 5. Să părăsească ora de curs sau incinta liceului în timpul programului şcolar fără aprobarea profesorului (directorilor) ori să staţioneze pe holuri deranjând activitatea altor clase.
 6. Să posede sau să folosească cuţite, lanţuri, beţe, sprayuri paralizante, diverse tipuri de arme, muniţie, petarde, pocnitori, obiecte sau substanţe vătămătoare
 7. Să introducă sau să consume în şcoală, în curtea şcolii, băuturi alcoolice, droguri, sau să participe la jocuri de noroc. Fumatul se interzice cu desăvârşire în Liceul Marin Preda. Fumatul este permis numai în locul special amenajat din curtea interioară.
 8. Să aducă în şcoală biciclete, maşini, patine cu rotile, jocuri electronice, cărţi de joc, table, animale, păsări, materiale obscene. Casetofoanele, radiourile, camerele video pot fi aduse şi folosite în şcoală numai cu acordul dirigintelui

9.Să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs sau în împrejurări care deranjează activitatea şcolară.

 1. Înregistrarea activității didactice nu poate fi făcută decât cu permisiunea cadrului didactic, la cererea lui, cu scop educativ (în cadrul practicii pedagogice).
 2. Să sustragă obiecte din inventarul şcolii
 3. Să completeze sau să deterioreze documentele şcolare (carnete de elev, cataloage, foi matricole etc.)
 4. Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul liceului sau la diferite evenimente, care pot perturba activitatea şcolară
 5. Să nu comită fapte care afectează imaginea liceului şi statutul de elev.

Art.12. Sancțiunile care se aplică elevilor sunt prezentate în Anexa 2.

Art.13. Aplicarea sancţiunilor se va face astfel :

 1. Pentru abaterile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar elevilor li se vor aplica sancţiunile prevăzute în Statutul elevului.
 2. Pentru nerespectarea îndatoririlor şi interdicţiilor  prevăzute în prezentul regulament sancţiunile vor fi aplicate de către Consiliul Profesoral la propunerea dirigintelui, care va consulta Consiliul clasei.

Art. 1. Accesul în sală, în afara orelor de curs, este permis numai cu aprobarea direcţiunii, elevii şi utilizatorii externi vor intra în sală conform orarului stabilit. Elevii pot intra numai dacă sunt supravegheaţi sau îndrumaţi.

Art.2. Este interzis accesul în sală cu încălţăminte de stradă şi este  permis numai cu încălţăminte destinată activităţilor sportive, dacă este curată.  Echipamentul sportiv este obligatoriu, părul lung se va prinde în codiţe şi nu se vor purta accesorii (ceasuri, brăţări, inele etc.). Echipamentul sportiv obligatoriu constă în:  – încălţăminte tip sport numai pentru sala de sport, nu cea de stradă !!!!  – ciorapi albi, nu cei cu care se vine la şcoală, – pantaloni scurţi (trening numai când este frig!!!, maiou (băieţii) sau tricou şi prosop.

Art.3. În spatele profesorului sunt interzise exerciţiile de orice fel, cu excepţia celor indicate de profesor.

Art.4. În sală nu se vor efectua alte activităţi decât cele indicate (pentru elevi) sau pentru care s-a obţinut aprobarea direcţiunii (pentru externi).

Art.5. Nu este permisă nicio activitate / acţiune care poate  deteriora suprafaţa sintetică. Este interzisă folosirea obiectelor care pot deteriora dalele din care se compune covorul.

Art.6. Materialele, aparatele, şi instalaţiile din sală vor fi folosite numai la indicaţia expresă a celui care conduce activitatea (profesorul / învăţătorul / instructorul). La utilizarea acestora se vor lua măsuri pentru evitarea deteriorării sau distrugerii. Nu se vor folosi în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate. Este interzisă utilizarea, indiferent de scop, a materialelor, aparatelor şi instalaţiilor defecte.

Art.7. Sunt interzise jocurile care periclitează integritatea şi funcţionarea instalaţiei de încălzire.

Art.8. În timpul activităţilor în sală se vor lua măsurile necesare păstrării curăţeniei, ordinii şi demnităţii.  Se interzice fumatul şi folosirea indiferent de scop, a oricărei surse de foc. Este interzisă introducerea în sală a substanţelor inflamabile, toxice, explozive şi alcoolice. În sala de sport nu se mănâncă ! ( alimente, gumă de mestecat…)

Art.9. La părăsirea sălii nu se vor lăsa aparate conectate la reţeaua electrică (amplificatoare, casetofoane etc.), iar uşile se vor încuia. Instalaţia de iluminare se va folosi numai cu aprobarea direcţiunii. La părăsirea sălii, lumina se stinge.

Art.10. La începerea sau pe parcursul anului şcolar elevii cu probleme de sănătate sunt obligaţi să prezinte adeverinţa medicală cu menţiunea : “scutit de efort fizic” (total sau parţial).

Art.11. Utilizatorii externi au acces numai în vestiare şi sala de sport.

Art.12. Utilizatorii externi sunt responsabili de păstrarea curăţeniei, ordinii şi a bunurilor școlii

Art.13. Instalaţia de iluminare funcţionează după un program special de a cărui respectare răspunde personalul compartimentului administrativ.

Art.14. Utilizatorii externi au obligaţia respectării normelor  PSI şi de protecţia muncii.

Art.15. Elevii  externi  care  efectuează  antrenamente  în sala de sport intră în școală numai însoţiţi de profesorul care conduce antrenamentele. La sfârşitul antrenamentului, elevii vor ieşi în grup din şcoală, însoţiţi de antrenor.

Art.16. Telefoanele mobile, i-pad-urile etc. se depun în cutia speciala de depozitare pe toată durata celor 50 de minute.

Art.17. Pentru orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament este necesară înştiinţarea direcţiunii şi aprobarea Consiliului de administraţie.

Art.1. Funcționarea bibliotecii se realizează respectând următoarele prevederi:

 1. Orarul de funcţionare : 11,00 – 14,00 în zile de lucru.
 2. Biblioteca împrumută publicaţii şi alte categorii de documente atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţele şcolare.
 3. Elevii pot împrumuta acasă maximum 3 volume deodată, iar cadrele didactice, maximum 5.
 4. Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 2 săptămână, cu drept de prelungire.
 5. Elevii sunt obligaţi să păstreze în stare bună cărţile împrumutate. În caz contrar, vor primi o amendă reprezentând de 1-3 ori preţul mediu actual al cărţii.
 6. În caz de pierdere a unei cărţi, ea nu poate fi înlocuită decât cu un exemplar al aceleiaşi lucrări (autor, titlu, ediţie, valoare). În mod excepţional, cu aprobarea conducerii şcolii, este permisă înlocuirea unei cărţi pierdute cu o carte de aceeaşi valoare şi cu tematică asemănătoare.
 7. În caz de pierdere, nerestituire sau deteriorare a publicaţiilor împrumutate se aplică următoarele sancţiuni:
 • 2 somaţii de restituire
 • cumpărarea cărţii
 • plata cărţii și amendă

Art.2. Drepturile elevilor cititori :

 1. să împrumute orice tip de publicaţie
 2. să consulte cărţile unicat, dicţionare şi albume de artă
 3. să fie informaţi în legătură cu noile apariţii editoriale
 4. să aibă acces la rafturile cu cărţi, cu condiţia să nu le deranjeze

Art.3. Îndatoririle elevilor cititori:

 1. să respecte programul de lucru
 2. să păstreze liniştea şi ordinea în bibliotecă
 3. să restituie cărţile la timp
 4. să restituie cărţile în stare bună
 5. să se achite de obligaţiile care decurg din pierderea cărţilor

Părinţii au următoarele drepturi:

Art. 1 Să solicite învoirea elevilor în condiţiile ROI.

Art. 2 Să solicite asistenţa la oră în condiţiile ROI.

Art. 3 Să viziteze şcoala în condiţiile ROI: numai cu aprobarea conducerii școlii, însoțiți de o persoană desemnată de director

Art. 4 Să conteste în scris notele obţinute de elevi.

Art. 5 Să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală.

Art. 6 Să fie informaţi la timp despre comportamentul şi evoluţia şcolară a elevilor şi prin consultarea portofoliului personal al elevului.

Art. 7 Să beneficieze de consiliere din partea cadrelor didactice, a consilierului psihopedagog şi a conducerii şcolii,  în cadrul programului de audienţe stabilit.

Art. 8 Să se adreseze în scris conducerii şcolii pentru sesizarea unor probleme care îi vizează în mod direct.

Art. 9 Să se organizeze în Consilii reprezentative ale părinţilor. Să participe la şedinţele Consiliilor părinţilor la nivel de clasă; să aleagă şi să fie aleşi atât în conducerea Consiliilor  părinţilor la nivel de clasă, cât şi în Consiliul reprezentativ la nivel de şcoală;

Art. 10 Să fie informaţi în legătură cu prevederile legislaţiei specifice învăţământului (Legea învăţământului, metodologii, ordine etc.).

Art.11 Să fie reprezentați în Consiliul de administrație al școlii.

Art.12 Să contribuie moral şi financiar la îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi a procesului didactic.

Art.13 Să fie informat cu privire la calitatea educaţiei în şcoală şi să ceară măsuri de îmbunătăţire a acesteia.

Art.14 Să semneze Contractul educațional încheiat cu Liceul Marin Preda.

Art. 15 Să fie consiliați de către consilierul școlii, în situaţia reînscrierii elevilor în clasa pregătitoare / I (dacă elevul nu a reușit să se acomodeze cu școala etc.)

Art. 16 Să fie consultați, prin chestionare, discuții în ședintele cu părinții etc.  în legătură cu oferta de CDȘ a școlii

 

Părinţii au următoarele îndatoriri:

Art.1. Să-şi asume responsabilităţile ce decurg din prevederile Contractului educațional cu şcoala.

Art.2. Sã contribuie prin atitudine, idei, acţiuni concrete la binele şcolii, la întãrirea prestigiului cadrului didactic.

Art.3. Sã participe la şedinţele cu pãrinţii pe clase sau pe şcoalã.

Art.4. Sã întocmeascã procese- verbale la fiecare şedinţã.

Art.5. Sã rãspundã solicitãrilor şcolii pentru rezolvarea unor probleme de disciplinã a elevilor, de organizare a unor activitãţi etc.

Art.6. Să ia legătura cu cadrele didactice conform programului de audienţe.

Art.7. Să nu solicite scoaterea elevilor de la ore decât în situaţii excepţionale.

Art.8. Să ia legătura cel puţin o dată pe lună cu dirigintele clasei pentru a fi la curent cu situaţia şcolară şi disciplinară a copiilor lor.

Art.9. Să adreseze în scris conducerii şcolii propuneri, observaţii sau eventuale reclamaţii

Art.10. Să se conformeze prevederilor ROI în legătură cu asistenţele la ore. Asistenţele la ore se vor face cu acordul scris al cadrului didactic şi al directorului, după discutarea în comisia metodică de specialitate şi numai în cazuri speciale.

Art.11. Pãrinţii se organizeazã în Comitete de pãrinţi şi Consiliul reprezentativ al pãrinţilor, care funcţioneazã pe baza unui regulament propriu, parte componentã a Regulamentului de ordine interioarã.

Art. 12.

 1. Să nu deranjeze diriginţii acasă decât în situaţii deosebite privind sănătatea elevilor.
 2. Să respecte procedura de legătură cu diriginţii, stabilită împreună, pentru alte situaţii de urgenţă decât cea menţionată la punctul a).
 3. Să nu hărţuiască personalul didactic, indiferent sub ce formă.

Art. 13. Să se informeze oficial de la diriginte şi/sau de la director, prin cerere scrisă, în legătură cu situaţiile-problemă în care sunt implicaţi.

Art. 14. Să evite tulburarea sub orice formă a activităţii didactice. În situaţiile în care îşi aşteaptă copiii sau vor să discute cu un cadru didactic vor aştepta în locul pentru VIZITATORI stabilit de conducerea şcolii şi unde vor fi conduşi de portar. Părinţii elevilor nu au voie să meargă la sălile de clasă decât la şedinţele cu părinţii sau la chemarea învăţătorului/dirigintelui, excepţie făcând părinţii elevilor de la ciclul primar: clasa pregătitoare şi clasa I.

Art. 15. Părinţii au acces în școală prin intrarea principală, după legitimarea şi înregistrarea de către paznic.

Art 16. Sã respecte normele de conduitã civilizatã în relaţiile cu şcoala, cu conducerea unitãţii de învãţãmânt, cu cadrele didactice.

Art.1. Pentru rezultate deosebite obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare sau prin desfăşurarea de acţiuni care au avut ca rezultat îmbogăţirea bazei materiale şi creşterea prestigiului şcolii elevii și profesorii pot primi următoarele recompense:

 1. Evidenţierea, de către director, în faţa colegilor şi a Consiliului profesoral;
 2. Scrisoare de felicitare adresată părinţilor, de către conducerea şcolii;
 3. Diplome de merit şi premii băneşti acordate cu prilejul festivităților organizate de școală și alte instituții.
 4. Acordarea Premiului de Onoare al școlii, care constă în consemnarea în Cartea de Onoare a instituției a unor activități deosebite de voluntariat.
 5. Evidențierea la Panoul de onoare.

Art.2. Personalul didactic- auxiliar şi nedidactic poate fi recompensat pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul şcolii cu:

 1. Evidenţierea, de către director, în faţa colegilor şi a Consiliului profesoral;
 2. Scrisoare de felicitare adresată de către conducerea şcolii;
 3. Diplome de merit acordate cu prilejul festivităților organizate de școală și alte instituții.

Art.1. În baza Regulamentului – cadru emis de Prefectul judeţului Harghita pentru întărirea disciplinei şi a ordinii în unităţile şcolare, la nivelul Liceului “Marin Preda”  s-au luat următoarele măsuri:

 1. Întregul personal (didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic) şi elevii claselor I-XIII vor purta, pe tot parcursul programului şcolar, insigne/ecusoane cu date specifice pentru identificare.
 2. Accesul persoanelor străine în şcoală va fi controlat prin înscrierea datelor în registrul de evidenţă de la portar şi prin înmânarea ecusoanelor “Vizitator”, care vor fi purtate pe toată durata prezenţei în şcoală. Persoanelor străine care refuză să se legitimeze li se interzice accesul în școală.
 3. Sosirea şi plecarea elevilor din şcoală va fi supravegheată de profesorii de serviciu din ziua respectivă, iar în interior, pe parcursul desfăşurării programului, de către diriginţi şi profesorii de serviciu.
 4. Orice situaţie neobişnuită, din interior sau din incinta şcolii, va fi adusă la cunoştinţa direcţiunii.
 5. Măsurile de siguranță sunt prevăzute într-un plan specific anual.

Art. 1.

 1. În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se desfăşoară activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic; instructajul specific, la locul de muncă, va fi făcut de şefii de compartimente.
 2. Instructajul se va efectua şi pentru personalul nou- angajat, transferat în instituţie, detaşat în cadrul instituţiei, pentru elevii şi studenţii care efectuează practica profesională în cadrul instituţiei, precum şi pentru personalul delegat în interesul serviciului.

Art. 2. Conducerea şcolii va asigura cadrelor didactice, personalului auxiliar, personalului nedidactic şi elevilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică.

Art. 3. Comportarea personalului şcolii şi elevilor în caz de accidente la locul de muncă va fi următoarea:

 1. Toate accidentele în care au fost implicaţi vor fi aduse imediat la cunoştinţa conducerii şcolii, indiferent dacă s-au petrecut în sediul instituţiei sau în afara acesteia;
 2. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor fi comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu protecţia muncii, Inspectoratului teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 4. Echipamentele tehnice, de protecţie şi de lucru din dotare se vor utiliza astfel:

 1. Fiecare cadru didactic, personal didactic- auxiliar şi nedidactic este obligat să utilizeze echipamentul tehnic, de protecţie şi de lucru conform instrucţiunilor specifice acestora şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 2. Este interzisă intervenţia personalului şcolii sau a elevilor, din proprie iniţiativă, asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist;
 3. Personalul şcolii care utilizează echipamente tehnice sau de lucru este obligat să le întreţină şi să le cureţe, conform instrucţiunilor specifice acestora.
 4. Prin echipament tehnic se înţelege, în sensul prezentului regulament, calculatoare, aparate de birotică, autoturisme şi alte aparate tehnice utilizate în procesul instructiv-educativ şi realizarea atribuţiilor de serviciu.

Art. 5. În cazul unor calamităţi sau catastrofe se va acţiona astfel:

 1. În cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii va scoate de sub tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va proceda conform instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate;
 2. În cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va deplasa în zonele protejate împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunţa Inspectoratul teritorial pentru situaţii de urgenţă;
 3. În cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul şcolii şi se va  anunţa Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă „Oltul”. Se va acţiona pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de incendii dezbătut şi afişat la fiecare clasă;
 4. În cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se va acţiona pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, conform planului de evacuare în caz de incendii.

Art. 6. În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, Serviciul Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă “112”.

Art. 7. În cazul stării de mobilizare sau război, măsurile imediate vor fi stabilite de către conducerea şcolii în funcţie de reglementările legale în vigoare.

Art. 8. În vederea prevenirii pagubelor produse lucrărilor şi bunurilor, aparţinând şcolii sau salariaţilor ei, se vor lua următoarele măsuri:

 1. lucrările vor fi păstrate în afara orelor de serviciu în dulapuri, corpuri suspendate sau mape de plastic;
 2. uşile birourilor vor fi încuiate în timpul serviciului dacă în biroul respectiv nu se mai află nici o persoană, precum şi în afara orelor de program;
 3. în caz de calamitate sau catastrofe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru salvarea cât mai rapidă a acestora;
 4. în cazul în care există informaţii că un salariat ascunde la locul său de muncă produse insalubre sau periculoase pentru sănătatea sau integritatea elevilor şi colegilor de serviciu, conducerea şcolii poate proceda la deschiderea dulapului în care se află produsele respective, în prezenţa şi a altor persoane, precum şi la înlăturarea acestor produse.

Secțiunea 1 – Transport cu microbuzul școlar

Art 1. Toţi elevii navetişti pe ruta Odorhei – Cristur pot beneficia de transport cu microbuzul şcolar, pe baza unei solicitări scrise a părinţilor / susţinătorilor legali, în limita locurilor.

Art. 2. Transportul elevilor se face pe baza unui tabel nominal şi a unui grafic care cuprinde orele şi locurile de oprire.

 1. Toţi elevii sosesc la şcoală cu microbuzul la ora 07.50. Cei care au ore de la 07.00 vor beneficia de un program de recuperare stabilit cu profesorii care predau disciplinele respective.
 2. Elevii care termină cursurile înainte de ora din grafic (14.00 / 15.00) vor aştepta în spațiul indicat de administrator și vor desfăşura diverse activităţi (lectură, rezolvarea temelor etc.) în linişte, până la îmbarcare.
 3. Elevii navetişti care au posibilitatea să plece împreună cu părinţii înaintea orelor stabilite în grafic au obligaţia să anunţe şoferul.
 4. Este interzisă modificarea graficului şi a traseului.

Art. 3. Elevii beneficiază de un instructaj, asumat sub semnătură, privind normele de comportament în microbuzul şcolar, după cum urmează:

 1. Se prezintă la timp în staţiile stabilite pentru îmbarcare.
 2. Îmbarcarea se realizează în ordine, respectând indicaţiile şoferului.
 3. Pe toată durata transportului, elevii au obligaţia să stea pe scaune / banchetă. Este interzis să se ridice în picioare în timpul mersului.
 4. Îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să fie curată, elevii având obligaţia să păstreze curăţenia în microbuz. Este interzis să pună picioarele pe scaune.
 5. Elevii au obligaţia să păstreze şi să nu deterioreze bunurile şi dotările microbuzului. În caz contrar, ei vor suporta despăgubirile.
 6. Elevii nu pot să solicite transportul altor bagaje / materiale decât cele necesare activităţii şcolare.
 7. Sunt interzise fumatul şi folosirea, indiferent de scop, a oricărei surse de foc. Este interzisă introducerea în microbuz a substanţelor inflamabile, toxice, explozive şi alcoolice.
 8. Este interzis transportul elevilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.
 9. Este interzis să se mănânce (alimente, gumă de mestecat etc.) în microbuz.
 10. Este interzis să se distragă, sub orice formă, atenţia şoferului în timpul mersului.
 11. Elevii care au rău de maşină au obligaţia să anunţe şoferul. Aceştia vor avea permanent cu ei pungi de plastic.
 12. În situaţia în care un elev se simte rău, el sau un alt coleg îl înştiinţează imediat pe şofer.

Art. 4. Microbuzul poate fi utilizat pentru transportul elevilor la concursuri, olimpiade, excursii şi alte activităţi în care este implicată şcoala numai cu aprobarea conducerii şcolii și acordul ISJ Harghita. Organizarea acestor activităţi se face conform prevederilor procedurii în vigoare.

Art. 5 Agresarea, hărțuirea, insultarea și umilirea colegilor și nerespectarea de către elevi a prevederilor acestui regulament de transport atrage după sine suspendarea temoprară sau pierderea dreptului de efectuare a transportului cu microbuzul școlar.

Nerespectarea de către elevi a prevederilor acestui regulament de transport atrage după sine pierderea dreptului de efectuare a navetei cu microbuzul şcolii.

Art. 6 Tabelul nominal de luare la cunoştinţă a prevederilor este anexă la prezentul regulament.

Art.7 Transportul elevilor cu microbuzul școlar va respecta prevederile Regulamentului cadru privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar cu nr.6804/2017 al I.S.J.Harghita.

 

Secțiunea 2 – Transport cu microbuzul local

 

Art 1. Acei elevi care se vor deplasa cu microbuzul local pot beneficia de transport pe baza unei solicitări scrise a părinților / susținătorilor legali / elevilor majori.

Art. 2. Transportul elevilor se face pe baza unui tabel nominal şi a unui grafic care cuprinde orele şi locurile de oprire.

 1. Toţi elevii sosesc la şcoală cu microbuzul la ora 07.50 și vor pleca la ora 12.20.
 2. Elevii care termină cursurile înainte de ora din grafic vor aştepta în spațiul indicat de administrator și vor desfăşura diverse activităţi (lectură, rezolvarea temelor etc.) în linişte, până la îmbarcare.
 3. Elevii au obligația să comunice cadrelor didactice / diriginților orice schimbare legată de transport înainte cu o lună.
 4. Cadrele didactice vor anunța administratorul despre modificările acestui grafic.

Art. 3. Elevii beneficiază de un instructaj, asumat sub semnătură, privind normele de comportament în microbuzul şcolar, după cum urmează:

 1. Se prezintă la timp în staţiile stabilite pentru îmbarcare.
 2. Îmbarcarea se realizează în ordine, respectând indicaţiile şoferului.
 3. Pe toată durata transportului, elevii au obligaţia să stea pe scaune / banchetă. Este interzis să se ridice în picioare în timpul mersului.
 4. Îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să fie curată, elevii având obligaţia să păstreze curăţenia în microbuz. Este interzis să pună picioarele pe scaune.
 5. Elevii au obligaţia să păstreze şi să nu deterioreze bunurile şi dotările microbuzului. În caz contrar, ei vor suporta despăgubirile.
 6. Elevii nu pot să solicite transportul altor bagaje / materiale decât cele necesare activităţii şcolare.
 7. Sunt interzise fumatul şi folosirea, indiferent de scop, a oricărei surse de foc. Este interzisă introducerea în microbuz a substanţelor inflamabile, toxice, explozive şi alcoolice.
 8. Este interzis transportul elevilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.
 9. Este interzis să se mănânce (alimente, gumă de mestecat etc.) în microbuz.
 10. Este interzis să se distragă, sub orice formă, atenţia şoferului în timpul mersului. Toți au obligația să aibă un comportament respectuos față de șofer și pasageri – colegi sau profesori.
 11. Elevii care au rău de maşină au obligaţia să anunţe şoferul. Aceştia vor avea permanent cu ei pungi de plastic.
 12. În situaţia în care un elev se simte rău, el sau un alt coleg îl înştiinţează imediat pe şofer.

Art. 4. Microbuzul poate fi utilizat pentru transportul local al elevilor

Art. 5 Agresarea, hărțuirea, insultarea și umilirea colegilor și nerespectarea de către elevi a prevederilor acestui regulament de transport atrage după sine suspendarea temoprară sau pierderea dreptului de efectuare a transportului cu microbuzul local.

Art. 6 Tabelul nominal de luare la cunoştinţă a prevederilor este anexă la prezentul regulament.

Personalul didactic – auxiliar și nedidactic are următoarele  drepturi:

Art.1 Să aibă acces la informaţii şi documente care îi reglementează activitatea.

Art. 2 Să beneficieze de învoire, în situaţii deosebite, pe bază de cerere, numai cu asigurarea recuperării orelor.

Art. 3 Să conteste în scris decizii care privesc aceste categorii de personal.

Art. 4 Să beneficieze de concediu de odihnă în perioada vacanțelor. Numărul zilelor de concediu se stabilește potrivit legii. În situații speciale se pot acorda zile de concediu de odihnă și pe parcursul anului școlar, doar dacă nu se perturbă procesul instructiv – educativ.

Art. 5 Să folosească materialele și echipamentele şcolii pentru buna desfășurare a activității specifice. Personalul auxiliar și nedidactic are acces neîngrădit la vestiare.

Art. 6 Să beneficieze de o pauză de masă de 15 minute conform programului. (Anexa 2)

Art. 7 Să-şi exprime voinţa (sub formă de observaţii, propuneri, sugestii) la nivelul compartimentului și Consiliului de administrație, individual sau printr-un purtător de cuvânt.

Art. 8 Să se organizeze şi să-şi apere drepturile prin sindicat.

Art. 9 Să beneficieze de toate condiţiile pentru desfăşurarea activității şi să fie protejat de orice factor perturbator de natură comportamentală, din partea angajaților, a elevilor şi a părinţilor, care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale. În aceste situaţii, angajatul din compartimentul auxiliar sau nedidactic poate solicita protecţie din partea forurilor competente.

Art. 10 Să utilizeze dotările TIC din școală.

Art. 11 Să adreseze conducerii şcolii, în scris, petiţii individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute în activitatea desfăşurată.

Art.12 Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducerii şcolii şi vor fi înregistrate la secretariat. Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate. Directorul şcolii are obligaţia să comunice petentului răspunsul său în de termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau reclamaţiei, indiferent de soluţia dată.

Art. 13 Petenţii nu pot formula două petiţii la aceeaşi problemă.

a). În situaţia în care un petent adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu același obiect, i se va formula un singur răspuns. b). Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial. c) Să formuleze contestații. Un angajat poate depune o singură contestație pentru o problemă de serviciu.

Art.14. Să facă grevă.

Art. 15 Să beneficieze de confidenţialitate în rezolvarea unor probleme personale şi profesionale.

 

Personalul didactic- auxiliar și nedidactic are următoarele îndatoriri:

Art.1. Cunoașterea și respectarea tuturor atribuțiilor prevăzute în fișa postului, contractul individual și contractul colectiv de muncă, ROFUIP și ROI.

Art.2. Respectarea ierarhiei specifice activităţii.

Art.3. Respectarea programului de lucru prevăzut în anexa pentru fiecare post în parte. Respectarea modificărilor programului dispuse de direcțiune. Nu este permisă modificarea programului fără acordul direcţiunii.

Art.4. Asigurarea și menţinerea funcţionalităţii bazei materiale a școlii.

Art.5. Completarea la timp şi corect a documentelor, conform normelor în vigoare, păstrarea lor corespunzătoare.

Art.6. Permanenta revizuire a comportamentului pentru a atinge performanţa de a fi un model.

Art.7. Învoirile se fac pe baza unei solicitări scrise adresate conducerii unităţii, în situaţii speciale.

Art.8. Realizarea instructajului specific pe linie de protecţia muncii.

Art.9. Preocuparea permanentă pentru perfecţionarea profesională şi informare.

Art.10. Sunt strict interzise în școală:

          a) violenţele verbale şi fizice;
          b) fumatul;
          c) consumul de băuturi alcoolice sau droguri;

Art.11. Rezolvarea problemelor de serviciu în şcoală, corect, civilizat, obiectiv, direct, fără prejudecăţi şi resentimente.

Art.12. Participarea la efortul colectiv de a crea un climat de armonie, înţelegere, stimă, respect şi ajutor reciproc.

Art.13. Impunerea în relaţiile de muncă a unui comportament civilizat, bazat pe respect, corectitudine, obiectivitate, evitarea intimităţii şi a familiarităţii, a influenţelor negative.

Art.14.  Elevii nu trebuie folosiţi şi nu trebuie comentată cu ei activitatea şi comportamentul altor angajați.

Art.15. Asumarea responsabilă a sarcinilor suplimentare încredinţate de conducerea şcolii.

Art.16. Anunţarea imediată a conducerii şcolii a situaţiilor deosebite (urgenţe, cazuri speciale, concedii medicale etc.), care impun absenţa de la serviciu.

Art.17. Predarea Certificatelor de concediu medical la secretariat până la data de 25 a lunii în curs. În cazul în care îmbolnăvirea se produce după această dată, angajatul este obligat să anunţe telefonic conducerea şcolii şi să trimită imediat prin curier certificatul medical.

Art.18. Rezolvarea unor probleme (în interes personal !) de contabilitate, secretariat, administraţie se realizează prin responsabilii acestor compartimente. În caz de nerezolvare, se solicită implicarea direcţiunii.

Art.19. Participarea obligatorie la şedinţele de lucru, fără perturbarea activităţii zilnice. Nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere şi se sancţionează ca atare.

Art.20. Participarea la careu. Personalul administrativ va participa la aplicarea măsurilor necesare desfășurării în bune condiții a careului.

Art.21. Informarea pe cale ierarhică în legătură cu problemele specifice.

Art.22. Sprijinirea pregătirii, organizării și desfășurării activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.

Art.23. Este interzisă orice activitate comercială în școală.

Art.24. Să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea șefilor ierarhici și a direcțiunii.

Art.25. Să nu desfăşoare activităţi de organizare şi propagandă politică, prozelitism religios sau ocult sau care încalcă normele generale de moralitate;

Art.26. Este interzisă blocarea accesului în spaţiile de învăţământ;

Art.27. Să evite tulburarea sub orice formă a activităţii didactice.

Art.28. Să respecte planul de siguranță civică.

Art.29. Să respecte măsurile de asigurare a siguranței elevilor, a sănătății și integrității corporale a elevilor.

Art.30. Relaţiile de muncă în cadrul instituţiei au la bază principiile egalităţii de tratament faţă de întregul personal, nediscriminării şi bunei-credinţe.

Art.31. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi să fie loiali şcolii.

Art.32. Personalul didactic- auxiliar şi nedidactic răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor (obligaţiilor) ce le revin potrivit prevederilor Codului Muncii.

Art.33. Pentru orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament este necesară înştiinţarea direcţiunii şi aprobarea Consiliului de administraţie.

Art 1. Drepturile și obligațiile studenților și cursanților sunt prevăzute în contractele pe care le au cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și F.E.G. Education din Iași.

Art 2. Studenţii vor folosi pentru activităţile specifice din program numai sălile destinate special cursurilor, prevăzute în contracte. Este interzis accesul în sala profesorală sau în alte săli decât cele de curs.

Art 3. Accesul în şcoală, în zilele de curs, se va face pe baza carnetului de student/cursant/elev sau a actului de identitate. Studenţii şi cursanții au obligaţia să se legitimeze la cererea persoanelor desemnate de conducerea şcolii: agent de securitate, referent, profesori, etc.

Art 4. Fumatul este interzis în Liceul ”Marin Preda”. Fumatul este permis studenților și profesorilor numai în curtea interioară, în locul amenajat. Țigările se vor stinge în apă în vasul special inscripționat.

Art 5. În timpul activităţilor din şcoală se vor lua măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor, a curăţeniei şi a ordinii.

Art 6. Este interzisă introducerea în şcoală a substanţelor inflamabile, toxice, explozive şi alcoolice.

Art 7. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în curte și în clădirea şcoalii. Persoanele în stare de ebrietate nu vor avea acces la cursuri.

Art 8. Vor fi respectate normele P.S.I., de protecţia muncii şi de protecţie civilă.

Art 9. Comunicarea informaţiilor legate de activităţile de învăţământ se va face prin avizierele speciale amenajate în şcoală şi prin referentul universității și secretara F.E.G.

Referentul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu este doamna Matyas Constanța – tel:0742752370, e-mail: matyas.constanta@gmail.com

Art 10. Conducerea Liceului ”Marin Preda” are dreptul să suspende accesul studenților / cursanțiolor care nu respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al liceului.

Art. 11. Pentru orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament este necesară înştiinţarea direcţiunii.

Art.1. Cadrele didactice, personalul didactic- auxiliar şi nedidactic, elevii şi părinţii acestora au dreptul de a adresa conducerii şcolii, în scris, petiţii individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute în activitatea desfăşurată.

Art.2.

 1. Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducerii şcolii şi vor fi înregistrate la secretariat.
 2. Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate;
 3. Directorul şcolii are obligaţia să comunice petentului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau reclamaţiei, indiferent de soluţia dată.

Art.3. Petenţii nu pot formula două petiţii la aceeaşi problemă.

a). În situaţia în care un petent adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu același obiect, i se va formula un singur răspuns;

b). Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial.

Art.1. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare din Codul muncii, Legea educației naționale şi actele normative cu privire la protecţia muncii, salarizare, protecţie civilă etc.

Art.2.  Prezentul regulament va fi publicat și adus la cunoştinţă fiecărui salariat din cadrul şcolii, elevilor și părinților.

Art.3. Prevederile prezentului regulament intern intră în vigoare începând cu data de 29.09.2015, când a fost supus aprobării Consiliul de administrație.

Director
Prof. NUȚ ȘTEFAN
 • Cuprinde rezultatele relevante obţinute de elev prin diverse metode şi tehnici de învăţare.
 • Este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a activităţii elevului.
 • Este „cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate urmări progresul de-a lungul unui ciclu de şcolarizare.

 

SCOPUL:

Demonstrarea progresului de instruire conform rezultatelor şi efortului depus, după produsele materiale ale activităţii instructiv-educative.

OBIECTIVELE:

 1. Motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale.
 2. Prezentarea experienţelor dobândite.
 3. Urmărirea dinamicii procesului de instruire.

 

 1. Constituirea portofoliului
 • anunţarea cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor despre constituirea portofoliilor;
 • precizarea disciplinelor care vor fi incluse în portofoliu;
 • asumarea responsabilităţii cadrelor didactice în legătură cu realizarea portofoliului;
 1. Păstrarea portofoliului
 • în cadrul instituţiei, în sala de clasă, într-un dulap special;
 1. CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI

 Secţiunea A – PRODUSE ALE ELEVULUI

 • rezultate la probele scrise : teste, teme pentru acasă, lucrări semestriale;
 • rezultate ale activităţii practice, proiecte, investigaţii, cercetări;
 • lucrări personale: rezumate, referate, eseuri, articole publicate, lucrări prezentate la sesiuni de comunicări, creaţii literare;
 • rezultate ale activităţii de studiu individual.: fişe de lectură, fişe biografice;
 • fişe de autoevaluare, interviuri de evaluare;
 • înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev, individual sau în grup;
 • opinii ale elevului privind activităţile desfăşurate;
 • materiale ilustrative la o temă;
 • articole decupate din reviste şi cărţi
 • lucrări grafice;
 • descrierea unui experiment şi a lucrărilor de laborator realizate individual sau în grup;
 • copii ale lucrărilor realizate de elevi în cadrul cercurilor pe discipline, la concursuri şi olimpiade;
 • atestate, diplome, certificate;

Secţiunea B – MATERIALE DE ANALIZĂ ŞI INTERPRETARE A PRODUSELOR ELEVULUI

 • fişa individuală de observare / evaluare a elevului;
 • chestionare de atitudini şi interese;
 • fişa de control a profesorului cu comentarii succinte privind frecvenţa, participarea la activitatea clasei, nivelul şi calitatea realizării probelor;
 • comentarii şi evaluări ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului;

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI

(completare pe baza ROFUIP)
A. ABATERI GRAVE MĂSURI
1. Absențe nemotivate (Art. 21/27) 1. Absențe nemotivate
a. 10  absențe  nemotivate a. Scăderea notei la purtare (1 punct) – observaţie individuală ( art 27/1)
b. 20  absențe  nemotivate (sau 15% din nr. de ore la o disciplină)* b. Trimiterea preavizului de exmatriculare pentru clasele XI-XII ( art 21/1) și scăderea notei la purtare (2 puncte);

Mustrare scrisă (Art 18/1, c) şi scăderea notei la purtare ( 2 puncte) cf art. 27/1 – la învăţământul obligatoriu

c. Peste 40 de absenţe nemotivate* c. Exmatricularea (clasele XI-XII- Art 23/2) cu drept de reînscriere în anul școlar următor – art 23/1

Mutarea disciplinară (art 20/1 – pentru învăţământul obligatoriu) la o clasă paralelă sau la o altă unitate de învăţământ

2. Bătaia (art 139/n) 2. Bătaia
a. Dacă lase urme permanente a. Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 1 -3 puncte – Art 18/1-5 la învăţământului obligatoriu şi exmatricularea – clasele XI-XII- Art 23/1.
b. Fără urme grave b. Observație individuală
3. Distrugerea documentelor şcolare (Art 139/a,b) 3. Distrugerea documentelor şcolare
a. Cataloage, foi matricole a. Exmatricularea- Art 23/1 sau mutarea disciplinară – Art 20/1
b. Carnete de elev b. Mustrare scrisă – Art 18/1-5 și scăderea notei la purtare (1 punct)
 4. Operare de modificări (Art 15/a)  4. Operare de modificări
 a. În cataloage, foi matricole a. Exmatriculare la clasele XI-XII – Art 23/1 sau mustrare scrisă – Art 18/1-5 și scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte
 b. Modificări în teste, lucrări scrise semestriale (alte note decât cele puse de profesori )  b. Mustrare scrisă – Art 18/1-5 și scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte
 5. Distrugerea de bunuri din patrimoniul şcolii, bunuri ale colegilor şi ale profesorilor (art 15/a)  5. Obligaţia de plată a daunelor şi scăderea notei la purtare dacă distrugerea a fost cu intenţie sau dacă a periclitat procesul normal de învăţământ (art. 28/1).
 Distrugerea /deteriorarea manualelor gratuite (art 28/2) a) Inlocuirea manualelor cu altele noi, corespunzatoare
b) achitarea contravalorii manualelor
6. Aducerea la şcoală a materialelor pornografice, acte şi atitudini care incită la ură rasială sau etnică ( art 15/b,f)  6. Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare
( art 18/b,f)
 7. Deţinerea sau consumul de băuturi alcoolice sau practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii, la activităţile extraşcolare (art 15/d)  7. 
 7.1 Deţinere:
a. Ţigări Confiscare
b. Alcool b. Mustrare scrisă şi confiscare – anunțarea părinților
c. Droguri c. Sesisarea poliţiei şi exmatricularea (art 16/f, art 23/1)
7.2 Consumul în incinta sau perimetrul şcolii:
a. Ţigări a. Informarea în scris a părinţilor. Dacă se repetă de trei ori, mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct – art 18/1-5
b. Alcool a.  Informarea în scris a părinţilor. Dacă se repetă de trei ori, mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 – art 18/1-5
c. Droguri c. Anunţarea poliţiei, exmatricularea – art 16/f, art 23/1
8. Ameninţarea/ bătaia / insultarea personalului didactic, didactic- auxiliar sau nedidactic ( art 15/1) 8. Mustrarea scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte- Art 18/1-5. Exmatricularea/ mutarea disciplinară Art 20/1, Art 23/1 – în situaţii foarte grave
9. Posesia de arme (bâte, cuţite, boxeri etc.) petarde, muniţie (Art 15/1) 9. Scăderea notei la purtare ( 1 punct- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare, Art 18/1-5 )
10. Lansarea de anunţuri false cu privire la materiale explozibile ( Art 15/h) 10. Exmatricularea/ mutarea disciplinară ( pentru învăţământul obligatoriu) art 20/1, 23/1
11. Furtul dovedit 11.  Consilierea psihologică şi monitorizarea elevului

Mustrarea scrisă şi scăderea notei la purtare 1-4 puncte – Art 18/1-5

 

B. ABATERI MAI PUŢIN GRAVE MĂSURI
 1. Tulburarea frecventă a orelor
12. Mustrare scrisă cf art 18/1, însoțită de scăderea notei la purtare cu 1 punct Art 18/5.
13.  Refuzul repetat de a lua notiţe, de a face tema 13. Trecerea pe fişa de monitorizare a comportamentului la ore, ori de câte ori este cazul şi punerea în discuţie a elevului în Consiliul profesoral al clasei, cu ocazia stabilirii notei la purtare ( sfârşit de semestru/ de an şcolar)
14. Agresarea, jignirea, insultarea colegilor (art 139/m)
a. prima dată a. Observaţie individuală – art 16/4a
b. Repetată b. Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct ( art 18/5)
15. Deţinerea a două sau mai multe carnete de elev/ operarea de falsuri 15. Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct ( art 18/1,5)
16. Înregistrarea audio-video a profesorilor fără permisiunea acestora ( art 139/j) 16. Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct ( Art 18/5), confiscarea aparatului până la sfârșitul orelor şi ştergerea din memorie sau confiscarea casetei; aparatele se predau părinţilor
17. Murdărirea intenţionată a coridoarelor, claselor, mobilierului 17. Curăţarea acestora de către faptaşi. În caz de refuz, înştiinţarea în scris a părinţilor ( art 147/1,2/ a – observaţie individuală)
18. Utilizarea  telefoanelor mobile la ore art (art 15/g) 18. Reținerea telefonului până la sfârșitul orei și înștiințarea părintelui. În cazul repetării, aparatul se înapoiază părintelui.
19. Comportamentul ostentativ / provocator/ ţinuta indecenta (art 14/c) Observație individuală Art 16/4a și mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct – Art 18/5
a. Repetată
 1. Înştiinţarea în scris a părinţilor/ tutorilor
20. Frauda
a. Copiatul ( din orice sursă), modificarea conținutului lucrării semestriale, a testului după expirarea timpului de lucru a. Nota 1 (unu) – confiscarea sursei şi ataşarea la lucrare ca dovadă
 1. Şoptitul/inspiraţia de la colegi (la lucrările scrise)
b. Atenţionarea nominală

Repetarea – mutarea la catedră sau în altă bancă și trecerea pe lista celor care tulbură frecvent orele

c. Soptitul în timpul evaluării orale c. Atenționare nominală

Repetarea – trecerea pe lista celor care tulbură frecvent orele

d. Nepredarea lucrării testului d. Nota 1 (unu)
e. Schimbarea subiectelor e. Scăderea a 2 puncte din notă

 

Nota:

 • Toate sancţiunile (inclusiv observaţia individuală) vor fi aduse imediat la cunoştinţa părinţilor/ tutorilor, în scris, de către diriginte.
 • Pentru art 1 litera b), c) se poate aplica retragerea temporală sau definitivă a bursei. Se aplică de către director, la propunerea consiliul clasei – art 16/4c.
 • Dacă elevul dă dovadă de un comportament irepoşabil cel puţin 8 săptămâni, prevederea de scădere a notei la purtare se poate anula, cf art 26/1 (dacă i s-a aplicat o sancţiune de la articolul 16/a-e)
 1. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris Consiliului de administraţie în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii – art 29/1.
 2. Contestaţia de soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariat – art 29/2
 3. Hotărârea Consiliului de administrație poate fi atacată cf art 29(2).

CAPITOLUL I:  DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.

 1. Prezentul Cod de Etică  este elaborat în baza art. 10 şi a art. 16 din OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
 2. Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în această unitate de învăţământ, indiferent de statutul deţinut.

Art. 2. Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită, capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare după reguli corecte.

Art. 3. Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop care poate fi atins prin intermediul următoarelor obiective:

 1. autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;
 2. menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor specifice
 3. respingerea practicilor  inadecvate şi/sau  imorale ce pot apărea în mediul educaţional;
 4. creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
 5. facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii specifice mediului şcolar
 6. sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Art. 4. Persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, respecta şi aplica prevederile prezentului Cod.

CAPITOLUL II: VALORI / PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

 

Art. 5. Personalul din cadrul Liceului Marin Preda, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 1. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 2. responsabilitate morală, socială şi profesională;
 3. integritate morală şi profesională;
 4. confidenţialitate;
 5. respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
 6. respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
 7. respectarea autonomiei personale;
 8. onestitate şi corectitudine intelectuală;
 9. respect şi toleranţă;
 10. autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 11. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 12. implicarea în creşterea  calităţii actului didactic şi a prestigiului unităţii de învăţământ, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
 13. respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 6.

 1. În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

2. Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:

 1. supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în cadrul celor organizate în afara acesteia
 2. interzicerea agresiunilor fizice,sub orice formă,  asupra elevilor;
 3. asigurarea protecţiei elevilor prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. combaterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
 5. interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor  consensuale;
 6. interzicerea oricăror forme de limbaj cu caracter obscen, vulgar, aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestora.

3. Asumarea responsabilității în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă stabilite

4. Respectarea principiilor docimologice

5. Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 1. fraudarea examenelor de orice tip
 2. solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea;
 3. traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă
 4. colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade etc.);

6. Interzicerea organizării de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor şi a implicării acestora în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.

7. Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive

8. Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev

Art.7.  În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea  rolului parental;
 2. stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi sincere
 3. disponibilitatea de a rezolva problemele educative semnalate de către părinţi/ tutorilor legali;
 4. informarea părinţilor/tutorilor legali în legătură cu toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
 5. informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
 6. respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
 7. persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 8. consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
 9. interzicerea achiziţionării de auxiliare curriculare sau materiale didactice prin mijlocirea tranzacţiei exclusiv de către cadrul didactic, acestea urmând să fie cumpărate pe bază de factură/chitanţă de către părinţi/ reprezentantul părinţilor, de la furnizorii autorizaţi.

Art. 8. Personalul, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:

 1. fundamentarea relaţiilor profesionale pe  respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 2. evitarea de a leza libertatea de opinie vizând convingerile politice şi religioase;
 3. respingerea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
 4. interzicerea oricăror servicii personale de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
 5. evaluarea competenţelor profesionale pe baza unor criterii care au în vedere  performanţa şi rezultatele profesionale;
 6. încurajarea  diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii standardelor de calitate în activitatea didactică;
 7. gevitarea unor afirmaţii, aprecieri sau acţiuni de natură să  afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc);
 8. asigurarea accesului la  informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, informarea corectă, facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare
 9. reacţia publică, prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, a oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.
 10. interzicerea sau denunţarea asumării nelegale a oricărei forme de proprietate intelectuală cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către un cadru didactic

 Art. 9. Personalul responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere,  de îndrumare şi control, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

 1. respectarea criteriile unui management eficient al resurselor;
 2. promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
 3. aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 4. evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
 5. selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
 6. interzicerea oricărei forme de constrângere, din perspectiva funcţiei deţinute;
 7. respingerea/ interzicerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
 8. interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
 9. exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare din perspectiva exclusivă a evaluării controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
 10. interzicerea activităţilor de comerţ în unitatea şcolară în lipsa unui contract prealabil, aprobat de către Consiliul de Administraţie .

Art. 10. În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

 1. consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
 2. încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;
 3. organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc cu scopul obţinerii de câştiguri financiare sau material;
 4. folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
 5. distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
 6. distribuirea materialelor pornografice;
 7. utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 8. organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învăţământ.

Art. 11. În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, agenţi economici, ONG-uri etc. se vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a  copilului impun acest lucru;
 3. în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să  conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL III: RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

 

Art. 12. Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul de învăţământ are dreptul/ obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de etică.

Art. 13. Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele  privind anchetarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile  stabilite prin ordinul  ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.

Art. 14. Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.

1. În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.

2. În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a  prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:

 1. concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
 2. atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ  pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;
 3. propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al cadrelor didactice, membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi un psiholog şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii;

3. comisia judeţeană de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare

CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 15. Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 16.

 1. Modificarea prevederile prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor…..
 2. Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop și sunt aprobate prin vot.
 3. Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.

EDUCAŢIA ANTICORUPŢIE

 1. Organizarea la începutul fiecărui an școlar a unor seminarii / dezbateri pe teme de anticorupție; informarea personalului didactic și didactic-auxiliar cu privire la prevederile codului de etică al profesorului, riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate.
 2. Informarea periodică, de către profesorii diriginți, a părinților în legătură cu tematica anticorupție.
 3. Introducerea tematicii anticorupție în planificarea orelor de consiliere și orientare (1 oră pe semestru), prin care elevii sunt informați și responsabilizați cu privire la riscurile și consecințele negative ale corupției.
 4. Realizarea de parteneriate cu instituții ce au competențe în domeniul prevenirii și combaterii corupției (Poliția locală, organizații nonguvernamentale etc.)
 5. Elaborarea anuală a unui raport privind sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul unității de învățământ legate de fapte de coruptie (dacă este cazul).
 6. Diseminarea prevederilor codului de etică, a strategiei anticorupție în educație în cadrul consiliilor profesorale și/sau în cadrul seminariilor propuse de membrii comisiei anticorupție.
 7. Verificarea gradului de cunoaștere de către angajații/elevii/ părinții unității de învățământ a prevederilor codului etic prin chestionare semestriale.